SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2010-2011 Zitting 2010-2011
________________
6 avril 2011 6 april 2011
________________
Question écrite n° 5-2008 Schriftelijke vraag nr. 5-2008

de Bert Anciaux (sp.a)

van Bert Anciaux (sp.a)

à la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
________________
Gouvernement en affaires courantes - Limitations - Collaboration avec le Parlement Regering in lopende zaken - Beperkingen - Samenwerking met het Parlement 
________________
démission du gouvernement
compétence de l'exécutif
aftreden van de regering
bevoegdheid van de uitvoerende macht
________ ________
6/4/2011 Verzending vraag
7/12/2011 Dossier gesloten
6/4/2011 Verzending vraag
7/12/2011 Dossier gesloten
________ ________
Question n° 5-2008 du 6 avril 2011 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 5-2008 d.d. 6 april 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Il va de soi qu'un gouvernement en affaires courantes ne dispose que de compétences limitées pour mettre en œuvre des politiques à long terme.

Je souhaiterais obtenir une réponse aux questions suivantes :

1) La ministre peut-elle m'énumérer les dossiers qui sont bloqués parce que le gouvernement ne dispose pas de la plénitude de ses compétences ?

2) Quels sont les dossiers qui risquent de subir un préjudice durable en raison de la limitation des compétences inhérente aux affaires courantes ? La ministre peut-elle énumérer ces dossiers et détailler le préjudice subi ?

3) Ne peut-elle collaborer davantage avec le Parlement et esquiver ainsi, en toute légalité, la limitation des compétences inhérente aux affaires courantes ?

4) Les " affaires sociales " ne sont-elles pas le domaine de compétences par excellence lorsqu'il s'agit de prendre d'urgence des mesures permettant d'éviter que les intérêts de la population soient lésés ? La situation d'affaires courants dérange-t-elle moins la ministre que d'autres de ses collègues ?

 

Het is duidelijk dat een regering in lopende zaken slechts beschikt over beperkte bevoegdheden om beleid op langere termijn mogelijk te maken.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1) Kan de geachte minister mij een opsomming geven van dossiers die geblokkeerd zijn omdat de regering geen volle beslissingsmacht heeft?

2) In welke dossiers dreigt een blijvende schade veroorzaakt te worden wegens de beperking van lopende zaken? Kan zij deze dossiers opsommen en de schade verduidelijken?

3) Kan zij niet meer samenwerken met het Parlement en zo de beperking van lopende zaken op een legale wijze vermijden?

4) Betekenen de " sociale zaken " bij uitstek geen bevoegdheidsdomein voor noodzakelijke dringende maatregelen, om de belangen van de bevolking niet te schaden? Heeft zij niet minder last van lopende zaken dan andere collega?