SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2010-2011 Zitting 2010-2011
________________
8 février 2011 8 februari 2011
________________
Question écrite n° 5-1209 Schriftelijke vraag nr. 5-1209

de Elke Sleurs (N-VA)

van Elke Sleurs (N-VA)

à la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
________________
Le choix de l'organisme international pour la coordination des dons d'organe (Eurotransplant) De keuze van de internationale instelling voor de coördinatie van orgaandonaties (Eurotransplant) 
________________
transplantation d'organes
organisation internationale
orgaantransplantatie
internationale organisatie
________ ________
8/2/2011 Verzending vraag
23/3/2011 Antwoord
8/2/2011 Verzending vraag
23/3/2011 Antwoord
________ ________
Requalification de : demande d'explications 5-196 Requalification de : demande d'explications 5-196
________ ________
Question n° 5-1209 du 8 février 2011 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 5-1209 d.d. 8 februari 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Personne ne niera l'importance vitale des organes. Heureusement, l'évolution de la technique permet actuellement d'aider les personnes ayant un organe défaillant, mais en même temps, il faut constater que le délai d'attente est de trois ans pour un rein de remplacement, et cela en raison de la pénurie d'organes. Il est donc parfois trop tard.

Pour faire face le plus efficacement possible à cette pénurie chronique d'organes, certains États européens coopèrent.. L'offre et la demande sont enregistrées dans un centre commun, de sorte que le bon organe parvient à la bonne personne. Cela réduit le risque de rejet de l'organe.

La Belgique s'est associée à l'Autriche, à l'Allemagne, au Luxembourg, aux Pays-Bas, à la Slovénie et à la Croatie, dans un centre rassemblant quelque 124,6 millions de personnes. L'organisme international en question est dénommé Eurotransplant. Les pays scandinaves se sont réunis au sein de Scandiatransplant. D'autres pays, comme la France et le Royaume-Uni, ont opté pour une organisation à l'échelon national, par le biais de France Transplant et de UK Transplant. Il est clair que la France, avec ses 62,6 millions d'habitants, ne peut offrir que deux fois moins de solutions que nous à ses citoyens en attente d'un organe.

J'ai appris récemment que le gouvernement et certains SPF envisageraient de substituer France Transplant à Eurotransplant.

1) Des négociations sont-elles menées avec France Transplant ?

2) A-t-on l'intention de mettre fin à la collaboration avec Eurotransplant ?

3) Selon la ministre, le passage à France Transplant serait-il profitable aux patients belges ?

 

Niemand zal ontkennen dat organen niet van vitaal belang zijn. Gelukkig kan men dankzij de evoluerende techniek de dag van vandaag mensen met een falend orgaan helpen. Tegelijkertijd moet men echter vaststellen dat wie pakweg voor een vervangnier in aanmerking wil komen, er drie jaar moet op wachten. Dit komt door de schaarste. Niet zelden is het dan te laat.

Om op de meest efficiënte manier om te gaan met dit chronische tekort aan organen, hebben bepaalde Europese landen de handen in elkaar geslagen. Het aanbod en de vraag worden in een gemeenschappelijke pool geplaatst, waardoor het juiste orgaan bij de juiste persoon terechtkomt. Daardoor wordt de kans op afstoting van het orgaan geminimaliseerd.

België heeft zich met Oostenrijk, Duitsland, Luxemburg, Nederland, Slovenië en Kroatië verenigd in een pool van ongeveer 124,6 miljoen mensen. De internationale organisatie die het kader daarvoor biedt heet 'Eurotransplant'. De Scandinavische landen hebben zich verenigd in 'Scandia-transplant'. Andere landen, zoals Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk verkozen om de toewijzing van organen op nationale schaal te organiseren, via respectievelijk 'France Transplant' en 'UK-Transplant'.Het is duidelijk dat Frankrijk, met zijn 62,6 miljoen inwoners,op die manier zijn noodlijdende burgers slechts de helft minder oplossingen kan aanbieden dan de onze.

Ik heb recent vernomen dat er in de regering en in bepaalde FOD's zou worden overwogen om Eurotransplant in te ruilen voor het Franse 'France Transplant'.

1) Zijn er op dit moment gesprekken met France Transplant?

2) Bestaan er plannen om het samenwerkingsverband met Eurotransplant stop te zetten?

3) Denkt de minister dat Belgische patiënten baat kunnen hebben bij een eventuele overstap naar France Transplant?

 
Réponse reçue le 23 mars 2011 : Antwoord ontvangen op 23 maart 2011 :

La Belgique est affiliée à Eurotransplant depuis plus de vingt ans.

Pour rappel, ses missions sont de:

- répartir optimalement les organes disponibles par l’élargissement du pool de donneurs et de receveurs entre les pays membres ;

- établir des règles d’attribution des organes ;

- assurer la transparence et l’objectivité du système de sélection basé sur des critères médicaux ;

- gérer les données relatives aux donneurs et aux receveurs ;

- promouvoir, soutenir et coordonner la transplantation d’organes.

Eurotransplant couvre effectivement une population totale d’un peu plus de 124,5 million d’habitants. Le pool d’échange est donc vaste.

Il n’y a actuellement aucune intention de rejoindre l’Agence de Biomédecine (anciennement « France-Transplant »). Des réunions se tiennent de temps en temps mais portent principalement sur la transposition de la directive européenne en matière de don d’organes, mais aussi sur des projets d’envergure européenne.

La fin de notre coopération avec Eurotransplant n’est donc pas à l’ordre du jour.

Par ailleurs, un renouvellement de leur contrat est en cours de préparation.

Des organismes similaires existent, comme l’Agence de Biomédecine (France), ONT (Espagne), Scandia-Transplant (Pays scandinaves), …

En pratique, bien qu’un patient soit belge et soit inscrit sur liste d’attente à Eurotransplant, il n’est pas rare que ce dernier puisse bénéficier d’un organe venant de l’Agence de Biomédecine, de UK Transplant ou autre via Eurotransplant. Ces échanges entre organismes internationaux se pratiquent dans certains cas particuliers, comme celui d’un donneur pédiatrique ou d’un donneur avec un groupe sanguin rare (par exemple groupe AB) et qu’il n’existe pas de receveurs compatibles au sein de l’organisme d’affiliation. La priorité est bien d’apparier les donneurs aux receveurs les plus compatibles.

Le don d’organes s’étend donc bien au-delà des frontières et ne s’arrête pas à la dénomination et l’appartenance à un organisme d’allocation.

België is reeds meer dan twintig jaar aangesloten bij Eurotransplant.

Ik herinner hier nog even aan de opdrachten van die organisatie:

- zorgen voor een optimale verdeling van de beschikbare organen onder de lidstaten, door het uitbreiden van de pool van donoren en ontvangers ;

- regels uitwerken voor het toewijzen van de organen ;

- zorgen voor transparantie en objectiviteit bij het selectiesysteem dat gebaseerd is op medische criteria ;

- beheren van de gegevens met betrekking tot de donoren en de ontvangers ;

- orgaantransplantatie promoten, ondersteunen en coördineren.

Het totale aantal mensen dat bij Eurotransplant betrokken is bedraagt inderdaad iets meer dan 124,5 miljoen. Het gaat dus om een zeer ruime uitwisselingspool.

Er bestaan momenteel geen plannen om aan te sluiten bij de Agence de Biomédecine (voorheen « France-Transplant »). Van tijd tot tijd worden er vergaderingen belegd, maar deze handelen voornamelijk over de omzetting van de Europese richtlijn in verband met orgaandonatie maar ook over projecten op Europese schaal.

Een beëindiging van onze samenwerking met Eurotransplant staat dus niet op de agenda.

Een verlenging van hun contract is trouwens in voorbereiding.

Er bestaan nog andere gelijkaardige organismen zoals de Agence de Biomédecine (Frankrijk), ONT (Spanje), Scandia-Transplant (Scandinavische landen), …

In de praktijk komt het erop neer dat, hoewel een patiënt Belgisch is en ingeschreven staat op de wachtlijst bij Eurotransplant, het niet uitzonderlijk is dat deze laatste via Europtransplant aanspraak zou kunnen maken op een orgaan afkomstig van de Agence de Biomédecine, UK Transplant of een andere organisatie. Deze orgaanuitwisselingen tussen internationale organisaties komen voor in bepaalde specifieke gevallen zoals een pediatrische donor of een donor met een zeldzame bloedgroep (bijvoorbeeld AB) wanneer er geen compatibele ontvangers zijn binnen de organisatie waarbij men aangesloten is. De prioriteit gaat wel degelijk uit naar het zo goed mogelijk doen matchen van de donoren met de meest compatibele ontvangers.

Orgaandonatie strekt zich dus ver boven de grenzen uit en is niet gebonden aan het toewijzingsorganisme waartoe men behoort.