SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2010-2011 Zitting 2010-2011
________________
3 février 2011 3 februari 2011
________________
Question écrite n° 5-1190 Schriftelijke vraag nr. 5-1190

de Helga Stevens (N-VA)

van Helga Stevens (N-VA)

à la ministre de la Fonction publique et des Entreprises publiques

aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
________________
Fonctionnaires fédéraux - Inaptitude physique - Démission d'office - Octroi définitif de la pension anticipée - Nombres - Alternatives Federale ambtenaren - Lichamelijke ongeschiktheid - Ambtshalve ontslag - Definitieve toekenning van vroegtijdig pensioen - Aantallen - alternatieven 
________________
fonctionnaire
incapacité de travail
Office médico-social de l'Etat
retraite anticipée
statistique officielle
ambtenaar
arbeidsongeschiktheid
Sociaal-Medische Rijksdienst
vervroegd pensioen
officiële statistiek
________ ________
3/2/2011Verzending vraag
7/12/2011Dossier gesloten
3/2/2011Verzending vraag
7/12/2011Dossier gesloten
________ ________
Réintroduite comme : question écrite 5-4286 Réintroduite comme : question écrite 5-4286
________ ________
Question n° 5-1190 du 3 février 2011 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 5-1190 d.d. 3 februari 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Un salarié peut être démis d'office et admis à la pension anticipée pour cause d'inaptitude physique. C'est une bonne option pour les salariés dont la santé physique ne permet plus la moindre forme de travail. Cependant, certaines affections graves n'empêchent pas de travailler.

Dans le contexte du vieillissement, il importe que les gens restent autant que possible au travail. Comme vous le savez, le taux d'emploi actuel reste trop faible. En outre, l'octroi de la pension anticipée pour cause d'inaptitude physique augmente le risque de pauvreté, surtout pour ceux qui ne se sont pas encore constitué beaucoup de droits à la pension.

Je souhaiterais obtenir les informations suivantes :

1) Ces cinq dernières années (2006-2010), combien de fois la procédure de démission d'office et d'octroi définitif de la pension anticipée pour cause d'inaptitude physique s'est-elle appliquée à un fonctionnaire fédéral ?Je souhaiterais la ventilation par année et par service public, assortie de la proportion par rapport à l'effectif total du service.

2) Quelle est, par année ainsi que sur l'ensemble de la période (2006-2010), l'âge moyen des personnes à qui la démission d'office et la pension anticipée pour cause d'inaptitude physique ont été accordées ?

3) Lorsque cette procédure est envisagée, examine-t-on les alternatives ? Quand l'inaptitude physique est due à un handicap acquis, il est souvent possible de rester au travail, par exemple dans une fonction adaptée, éventuellement grâce à des aménagements raisonnables ou un recyclage ou formation complémentaire. Je souhaiterais obtenir, par service public, le nombre de fonctionnaires qui, entre 2006 et 2010, ont été affectés à une fonction adaptée et le nombre de ceux qui exerçaient encore cette fonction après six mois.

 

Omwille van lichamelijke ongeschiktheid kan aan werknemers ambtshalve ontslag gegeven worden en een definitieve toekenning van vroegtijdig pensioen verleend worden. Dit is een goede optie voor werknemers waarvan de fysieke gezondheid geen enkele vorm van werken meer toelaat. Niet elke ernstige lichamelijke aandoening maakt werken echter onmogelijk.

In het kader van onder meer de vergrijzing is het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen aan het werk blijven. De huidige werkzaamheidgraad is zoals u weet nog veel te laag. Daarnaast houdt de toekenning van het vervroegd pensioen wegens lichamelijke ongeschiktheid een verhoogd risico op armoede in, in het bijzonder wanneer er nog maar in geringe mate pensioenrechten werden opgebouwd.

Graag had ik over de genoemde procedure de volgende informatie opgevraagd:

1) Hoe vaak werd in de voorbije vijf jaren (2006-2010) de procedure van ambtshalve ontslag en definitieve toekenning van vroegtijdig pensioen wegens lichamelijke ongeschiktheid toegepast met betrekking tot federale ambtenaren? Graag kreeg ik de cijfers uitgesplitst per jaar, per overheidsdienst, en in verhouding tot het totaal aantal personeelsleden in de betreffende dienst.

2) Wat is per jaar en over het geheel (2006-2010) de gemiddelde leeftijd van de personen aan wie ambtshalve ontslag en definitieve toekenning van vroegtijdig pensioen wegens lichamelijke ongeschiktheid werd verleend?

3) Wordt wanneer deze procedure wordt overwogen ook bekeken welke de mogelijke alternatieven zijn? Wanneer de lichamelijke ongeschiktheid betrekking heeft op een handicap die men heeft verworven, dan is het in heel wat gevallen toch mogelijk om aan de slag te blijven, bijvoorbeeld in een aangepaste functie, eventueel mits het doorvoeren van de nodige redelijke aanpassingen of door middel van her- of bijscholing? Graag kreeg ik het aantal ambtenaren per overheidsdienst dat gedurende de periode van 2006 tot 2010 tewerk gesteld werd in een aangepaste functie en het aantal ambtenaren dat na een periode van zes maanden nog steeds deze aangepaste functie effectief uitoefent.