SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2013-2014 Zitting 2013-2014
________________
10 avril 2014 10 april 2014
________________
Question écrite n° 5-11379 Schriftelijke vraag nr. 5-11379

de Zakia Khattabi (Ecolo)

van Zakia Khattabi (Ecolo)

à la ministre de la Justice

aan de minister van Justitie
________________
Politique criminelle intégrale et intégrée - Service de la politique criminelle - Suppression - Vision - Note cadre - Présidence du Collège des Procureurs généraux Geïntegreerd en integraal strafrechtelijk beleid - Dienst voor het strafrechtelijk beleid - Afschaffing - Visie - Kadernota - Voorzitterschap van het College van procureurs-generaal 
________________
lutte contre le crime
ministère public
misdaadbestrijding
openbaar ministerie
________ ________
10/4/2014Verzending vraag
28/4/2014Einde zittingsperiode
10/4/2014Verzending vraag
28/4/2014Einde zittingsperiode
________ ________
Question n° 5-11379 du 10 avril 2014 : (Question posée en français) Vraag nr. 5-11379 d.d. 10 april 2014 : (Vraag gesteld in het Frans)

Les recommandations de la commission "tueurs du Brabant" avaient mis en exergue l'utilité d'une politique criminelle intégrale et intégrée. L'accord de gouvernement prévoyait la rédaction d'une note cadre de sécurité intégrée qui énoncerait l'ensemble des priorités en matière de politique criminelle intégrale et intégrée, mais nous ne la voyons toujours pas.

La politique criminelle est attribuée par la Constitution à la ministre de la Justice. Il s'agit donc de votre responsabilité, notamment en ayant la présidence du Collège des Procureurs généraux.

Madame la Ministre,

1) Vu votre décision de supprimer le Service de la politique criminelle (SPC), pourriez-vous m'indiquer quelle est votre vision d'une politique criminelle intégrale et intégrée ?

2) Où en est la rédaction de la note cadre de politique criminelle intégrée, annoncée dans l'accord de gouvernement ?

3) Quelles priorités avez-vous mis en œuvre à cette fin durant la législature ?

4) Afin de mettre en œuvre ces éventuelles priorités, avez-vous effectivement exercé les attributions que la Constitution vous attribue ? Par exemple, combien de fois avez-vous effectivement présidé le Collège des Procureurs généraux et quels dossiers y avez-vous défendu?

 

In de aanbevelingen van de Bendecommissie werd de nadruk gelegd op het nut van een geïntegreerd en integraal strafrechtelijk beleid. Het regeringsakkoord plande een kadernota op te stellen voor een geïntegreerd veiligheidsbeleid waarin alle prioriteiten op het vlak van geïntegreerd en integraal strafrechtelijk beleid worden opgesomd, maar we hebben die nota nog steeds niet gezien.

Het strafrechtelijk beleid is een grondwettelijke bevoegdheid van de minister van Justitie. De minister is er dus verantwoordelijk voor, in het bijzonder als voorzitster van het College van procureurs-generaal.

Mevrouw de minister,

1) Kunt u me, naar aanleiding van uw beslissing om de Dienst voor het Strafrechtelijk beleid (DSB) af te schaffen, uw visie op een geïntegreerd en integraal strafrechtelijk beleid uiteenzetten?

2) Hoever staat het met de redactie van de kadernota voor het geïntegreerd strafrechtelijk beleid, die in het regeerakkoord is aangekondigd?

3) Welke prioriteiten hebt u daartoe gerealiseerd tijdens de regeerperiode?

4) Heb u, om die eventuele prioriteiten te realiseren, daadwerkelijk de bevoegdheden die de Grondwet u toekent, uitgeoefend? Bijvoorbeeld, hoeveel keer hebt u effectief het College van procureurs-generaal voorgezeten en welke dossiers hebt u er verdedigd?