SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2010-2011 Zitting 2010-2011
________________
31 janvier 2011 31 januari 2011
________________
Question écrite n° 5-1095 Schriftelijke vraag nr. 5-1095

de Lieve Maes (N-VA)

van Lieve Maes (N-VA)

à la ministre de l'Intérieur

aan de minister van Binnenlandse Zaken
________________
Cartes d'identité - Duplicatas - Fraude - Coûts Identiteitskaarten - Duplicaten - Fraude - Kosten 
________________
document d'identité
faux en écriture
contrôle de police
statistique officielle
répartition géographique
identiteitsbewijs
valsheid in geschrifte
politiecontrole
officiële statistiek
geografische spreiding
________ ________
31/1/2011 Verzending vraag
22/6/2011 Herkwalificatie
31/1/2011 Verzending vraag
22/6/2011 Herkwalificatie
________ ________
Requalifiée en : demande d'explications 5-1118 Requalifiée en : demande d'explications 5-1118
________ ________
Question n° 5-1095 du 31 janvier 2011 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 5-1095 d.d. 31 januari 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Récemment, nous avons eu l’occasion de faire une visite de travail, avec notre groupe politique, dans les services de la police aéronautique de Zaventem.

Durant un très intéressant panorama des différents services et activités, nous nous sommes familiarisés avec les nouvelles méthodes frauduleuses d'obtention de papiers en vue d'entrer sur le territoire.

L'une de ces méthodes consiste à utiliser une carte d'identité authentique qui a été déclarée comme perdue et dont on a demandé un duplicata, alors qu'en réalité la carte d'identité a disparu à l'étranger et est utilisée pour permettre à une autre personne de pénétrer sur le territoire.

Nous avons vu une carte d'identité dont quatorze duplicatas ont été délivrés.

J'aimerais une réponse aux questions que voici :

1) Quel est le nombre de duplicatas de papiers d'identité délivrés chaque année de 2000 à 2010, ventilés par provinces et communes ? Je voudrais que la liste soit aussi classée par type de document comme, le passeport, la carte d'identité, type de carte de séjour (A, B, C, D, E, E+, F, F+), etc. Et j'aimerais également, s'il sont disponibles, les données de perte ou de vol de documents d'identité ou de permis de séjour à l'étranger.

2) Les chiffres de la police concordent-ils avec ceux des administrations communales ? Si non, j'aimerais avoir les données de la police en regard de celles des communes.

3) Quel est le nombre de duplicatas multiples, ventilés comme dans les questions précédentes ?

4) Y a-t-il un tarif différent pour l'émission de duplicatas multiples ? Combien cela coûte-t-il à l'administration, en particulier en tenant compte du fait que ce que paye le citoyen pour obtenir une nouvelle carte ne couvre pas la totalité du coût (par exemple les coûts du personnel de la commune, le travail de bureau pour la gestion des certificats,...) ?

5) Les données de duplications multiples font-elles encore l'objet d'un suivi si le demandeur déménage dans une autre commune ?

6) Y a-t-il des directives données aux administrations locales pour attirer leur attention sur ce phénomène ?

7) La législation et le système Belpic ont été adaptés pour que la photo la plus récente de la carte d'identité ou du permis de séjour soit conservée dans un système central. Le nécessaire a-t-il été fait pour que chaque poste de police puisse avoir accès à cette photo lorsqu'il délivre une attestation de perte ou de vol (« annexe 12 ») ? Si non, pourquoi cela n'est-il pas encore fait et quels sont les efforts de la ministre pour que cette adaptation absolument nécessaire soit mise en œuvre aussi rapidement que possible ? Quels sont les délais prévus ?

 

Onlangs hadden we de gelegenheid om met onze fractie een werkbezoek te brengen aan de diensten van de luchtvaartpolitie op de luchthaven van Zaventem.

Tijdens het zeer interessante overzicht van de verschillende diensten en activiteiten werden we onder andere vertrouwd gemaakt met de nieuwste vormen van bedrog om aan papieren te geraken om het land binnen te komen.

Een van die vormen houdt het gebruik in van originele identiteitskaarten die hier als verloren worden gemeld, en waarvoor dan een duplicaat wordt aangevraagd, terwijl in realiteit de identiteitskaart naar het buitenland verdwijnt en dient als basisstuk voor een binnenkomst van een nieuwe persoon.

We zagen een identiteitskaart die tot veertien maal werd herafgeleverd.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1) Wat is het aantal afgeleverde duplicaten van identiteitspapieren voor de jaren 2000 tot en met 2010, opgesplitst per provincie en gemeente? Graag kreeg ik een lijst per soort, zoals bijvoorbeeld het paspoort, de identiteitskaart, een overzicht per type verblijfskaart (A, B, D, D, E, E+, F, F+), … Graag kreeg ik deze cijfers ook, indien beschikbaar, wat betreft het verlies of de diefstal van identiteits- en verblijfsdocumenten in het buitenland.

2) Lopen de cijfers van de politie gelijk met de cijfers van de gemeenten? Zo neen, graag kreeg ik de cijfers van de politie enerzijds en de cijfers van de gemeenten anderzijds.

3) Wat is het aantal meervoudige duplicaten hiervan, ook opgesplitst op dezelfde manier als bovenstaande vragen?

4) Bestaan er andere tarieven voor meervoudige duplicatie? Wat kost dit aan de overheid, in het bijzonder gelet op het feit dat de bijdrage die de burger betaalt om een nieuwe kaart te krijgen niet alle kosten dekt (bijvoorbeeld personeelskosten voor de gemeenten, back office voor beheer certificaten, …)?

5) Worden de gegevens over meervoudige duplicatie ook verder opgevolgd als de persoon verhuist naar een andere gemeente?

6) Zijn er richtlijnen naar de lokale overheden om hier speciale aandacht voor te hebben?

7) De wetgeving en het Belpic systeem werden aangepast opdat de laatste foto van de identiteitskaart of verblijfskaart centraal kan worden opgeslagen. Is inmiddels het nodige gedaan opdat elk politiekantoor toegang heeft tot deze foto op het ogenblik dat zij een attest van verlies en diefstal (zogenaamde bijlage 12) afleveren? Indien niet, waarom is dit nog niet gebeurd en welke inspanningen levert de geachte minister om deze absoluut noodzakelijke aanpassing zo spoedig mogelijk door te voeren? En dit binnen welke planning?