SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2013-2014 Zitting 2013-2014
________________
9 janvier 2014 9 januari 2014
________________
Question écrite n° 5-10790 Schriftelijke vraag nr. 5-10790

de Bert Anciaux (sp.a)

van Bert Anciaux (sp.a)

à la vice-première ministre et ministre de l'Intérieur et de l'Égalité des Chances

aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
________________
Infractions routières - Banque de données intégrée - Mise en service Verkeersovertredingen - Geïntegreerde databank - Operationaliteit 
________________
infraction au code de la route
base de données
police
overtreding van het verkeersreglement
gegevensbank
politie
________ ________
9/1/2014 Verzending vraag
28/4/2014 Einde zittingsperiode
9/1/2014 Verzending vraag
28/4/2014 Einde zittingsperiode
________ ________
Question n° 5-10790 du 9 janvier 2014 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 5-10790 d.d. 9 januari 2014 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Par le passé, la police a annoncé la création d'une banque de données intégrée qui permettrait aux policiers de consulter d'emblée tout l'historique des infractions routières commises par un conducteur. Ce n'est actuellement pas possible. Dernièrement, un commissaire principal de la Police fédérale a déclaré que ce serait bientôt chose faite sans pouvoir préciser le délai.

1) À partir de quelle date la ministre peut-elle garantir que la banque de données intégrée enregistrant toutes les infractions routières par personne et consultable directement par la police sera totalement opérationnelle ?

2) Pourquoi la mise en service de cette banque de donnée prend-elle autant de temps ? Quelles sont les difficultés qui expliquent cette lenteur ?

 

In het verleden kondigde de politie de oprichting van een geïntegreerde databank aan die politiemensen in staat zou stellen om meteen de volledige geschiedenis van verkeersovertredingen van een chauffeur te raadplegen. Dit is momenteel niet mogelijk. Onlangs deelde een hoofdcommissaris van de Federale Politie mee dat dit weldra mogelijk zou worden, maar hij kon daarbij geen duidelijkheid scheppen over het tijdspad.

1) Vanaf welke datum kan de geachte minister waarborgen dat de geïntegreerde databank die alle verkeersovertredingen per persoon verzamelt en direct door de politie te raadplegen is, volledig operationeel zal zijn.

2) Waarom duurt dit zo lang, waar liggen de euvels die de trage realisatie verklaren?