SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2013-2014 Zitting 2013-2014
________________
23 octobre 2013 23 oktober 2013
________________
Question écrite n° 5-10186 Schriftelijke vraag nr. 5-10186

de Elke Sleurs (N-VA)

van Elke Sleurs (N-VA)

à la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
________________
la menace d'une épidémie de rougeole de dreigende mazelenepidemie 
________________
maladie infectieuse
épidémie
vaccination
infectieziekte
epidemie
vaccinatie
________ ________
23/10/2013 Verzending vraag
28/4/2014 Einde zittingsperiode
23/10/2013 Verzending vraag
28/4/2014 Einde zittingsperiode
________ ________
Requalification de : demande d'explications 5-4020 Requalification de : demande d'explications 5-4020
________ ________
Question n° 5-10186 du 23 octobre 2013 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 5-10186 d.d. 23 oktober 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Au début de la nouvelle année académique, des chercheurs d'Anvers et d'Hasselt ont mis en garde contre le risque de voir éclater une épidémie de rougeole parmi les étudiants. Tant les Pays-Bas que le Royaume-Uni avaient déjà dû faire face à une telle épidémie qui avait respectivement frappé 1500 et 1200 personnes.

Les deux professeurs en arrivèrent à cette conclusion après avoir introduit dans un modèle informatique des données relatives au taux de vaccination des Flamands contre la rougeole, aux analyses d'échantillons sanguins indiquant une immunité par une contamination antérieure ou par une vaccination et au nombre quotidien de contacts qu'un individu a avec d'autres personnes. Il ressort de ces calculs que les jeunes entre 20 et 25 ans sont particulièrement vulnérables face à cette maladie. Cette situation résulte de la négligence qui a régné il y a une dizaine d'années : un rappel de vaccination est nécessaire vers onze ans et cette seconde dose de vaccin n'a pas été inoculée à une grande partie de la population. Les étudiants ont beaucoup de contacts entre eux, ce qui augmente encore le risque au sein de ce groupe. Il ressort de l'étude d'un échantillon que seuls 80 à 85 pour cent des étudiants de cette tranche d'âge ont dans le sang suffisamment d'anticorps pour lutter contre la maladie.

Je suis consciente du fait que la prévention ne relève pas de vos compétences mais je me demandais si vous étiez bien préparée à l'éventualité d'une telle épidémie car vous seriez le cas échéant bien obligée d'agir.

Mes questions à ce sujet sont les suivantes :

1) À combien évaluez-vous les risques d'épidémie ? Une concertation a-t-elle été menée au niveau régional ?

2) Avez-vous prévu des mesures ou un plan en cas d'épidémie ? Pouvez-vous fournir des détails ?

3) Une concertation a-t-elle eu lieu avec les hôpitaux ?

 

Antwerpse en Hasseltse onderzoekers waarschuwden bij de start van het nieuwe academiejaar dat het risico bestaat dat er een mazelenepidemie uitbreekt onder de studenten. Zowel buurlanden Nederland als het Verenigd Koninkrijk moesten al afrekenen met een epidemie waarbij respectievelijk 1500 en 1200 mensen de ziekte kregen.

De twee professoren kwamen tot deze conclusie nadat ze een computermodel gevoed hebben met gegevens over de mate waarin Vlamingen gevaccineerd zijn tegen de mazelen, met analyses van bloedstalen die wijzen op een natuurlijke immuniteit door een eerdere besmetting of vaccinatie, en met data over het aantal contacten dat personen dagelijks met anderen hebben. Uit deze berekeningen blijkt dat de huidige 20 tot 25 jarigen bijzonder kwetsbaar zijn voor deze ziekte. Dit komt doordat er een tiental jaar geleden slordig omgesprongen werd met de tweede noodzakelijke vaccinatie op elfjarige leeftijd en een substantieel deel deze tweede dosis niet gehad heeft. Studenten hebben ook onderling bijzonder veel contact wat het risico binnen deze groep nog eens vergroot. Uit een steekproef blijkt dat slechts 80 à 85 percent van deze leeftijdsgroep voldoende antistoffen tegen de ziekte in zijn bloed heeft.

Ik ben er mij van bewust dat de preventie niet tot uw bevoegdheden behoort, maar ik vroeg mij wel af of u zich voorbereid heeft op een mogelijke epidemie, waar u wel verwacht wordt actie te ondernemen.

Daarom had ik graag een antwoord op de volgende vragen:

1) Hoe schat u de kans op een epidemie in? Is er overleg gepleegd op regionaal niveau?

2) Heeft u maatregelen voorzien of een plan klaar indien dit gebeurt? Kan u mij deze toelichten?

3) Is er overleg met de ziekenhuizen gepleegd?