SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2009-2010 Zitting 2009-2010
________________
21 avril 2010 21 april 2010
________________
Question écrite n° 4-7574 Schriftelijke vraag nr. 4-7574

de Ann Somers (Open Vld)

van Ann Somers (Open Vld)

à la ministre de la Fonction publique et des Entreprises publiques

aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
________________
Société nationale des chemins de fer belges (SNCB) - Locomotives commandées - Livraison - Utilisation Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Bestelde locomotieven - Levering - Gebruik 
________________
Société nationale des chemins de fer belges
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
________ ________
21/4/2010Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 21/5/2010)
6/5/2010Einde zittingsperiode
21/4/2010Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 21/5/2010)
6/5/2010Einde zittingsperiode
________ ________
Question n° 4-7574 du 21 avril 2010 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 4-7574 d.d. 21 april 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Fin 2006, le conseil d'administration de la Société nationale des chemins de fer belges (SNCB) a décidé de commander à Siemens soixante nouvelles locomotives pour le trafic voyageurs. Deux ans plus tard, en décembre 2008, il a été décidé d'en commander encore soixante exemplaires supplémentaires. Ces cent-vingt locomotives représentent un investissement de près de 440 millions d'euros. Elles circuleront à la SNCB en tant que locomotive de type 18. L'objectif était apparemment que vingt-et-une locomotives soient livrées fin 2009.

Je souhaiterais une réponse aux questions suivantes.

1. Combien d'exemplaires de la locomotive commandée ont-ils entre-temps été livrés ?

2. Quel est le calendrier de livraison des autres exemplaires de la locomotive ?

3. Combien des locomotives livrées sont-elles réellement en usage ?

4. Depuis quand chacune des locomotives est-elle en usage et sur quelle(s) ligne(s) circule-t-elle ?

5. Sur quelles lignes les locomotives qui doivent encore être livrées circuleront-elles ?

6. Sur les locomotives déjà en usage, a-t-on constaté des imperfections ou des maladies de jeunesse ?

7. Dans l'affirmative, de quelles défaillances s'agit-il et combien de fois ont-elles été constatées ?

8. Quelles mesures a-t-on prises pour corriger ces défauts ?

 

Eind 2006 besliste de Raad van bestuur van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) om zestig nieuwe locomotieven voor het reizigersverkeer te bestellen bij Siemens. Twee jaar later, in december 2008, werd de optie gelicht om nog eens zestig bijkomende exemplaren te bestellen. Deze honderdtwintig locomotieven betekenen een investering van bijna 440 miljoen euro. De honderdtwintig locomotieven zullen bij NMBS rijden als type 18. Het was blijkbaar de bedoeling dat er eind 2009 eenentwintig exemplaren zouden worden geleverd.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1. Hoeveel van de bestelde locomotieven werden intussen geleverd?

2. Wat is de planning voor de leveringen van de overige locomotieven?

3. Hoeveel van de geleverde locomotieven zijn effectief in gebruik?

4. Sinds wanneer is elke locomotief in gebruik en op welke lijn(en) wordt hij ingezet?

5. Op welke lijnen zullen de locomotieven die nog moeten worden geleverd worden ingezet?

6. Werden er bij de reeds ingezette locomotieven bepaalde onvolkomenheden of kinderziektes vastgesteld?

7. Zo ja, welke waren dat en hoe vaak werd dat al vastgesteld?

8. Welke maatregelen werden genomen om aan deze eventuele euvels te verhelpen?