SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2009-2010 Zitting 2009-2010
________________
8 avril 2010 8 april 2010
________________
Question écrite n° 4-7480 Schriftelijke vraag nr. 4-7480

de Yves Buysse (Vlaams Belang)

van Yves Buysse (Vlaams Belang)

à la ministre de l'Intérieur

aan de minister van Binnenlandse Zaken
________________
Services de police - Maîtrise de la violence - Rédaction d'un règlement uniforme - Élaboration d'un cours Politiediensten - Geweldbeheersing - Opstellen van een uniform reglement - Schrijven van een cursus 
________________
police
violence
politie
geweld
________ ________
8/4/2010 Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 14/5/2010 )
6/5/2010 Einde zittingsperiode
8/4/2010 Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 14/5/2010 )
6/5/2010 Einde zittingsperiode
________ ________
Question n° 4-7480 du 8 avril 2010 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 4-7480 d.d. 8 april 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Selon le Comité permanent de contrôle des services de police (Comité P), il existe une différence d’implication chez les collaborateurs des divers groupes de travail qui s'occupent de la maîtrise de la violence au sein de la police. On souhaite élaborer un règlement uniforme mais les fortes personnalités et les diverses cultures et points de vue n’ont pas permis d’élaborer des textes sur la maîtrise de la violence, même plusieurs années après la réforme des polices.

Selon le Comité P, la question de savoir qui est le spécialiste de cette matière fait toujours l'objet de vives discussions. Avec un humour à froid dont il n'est pas coutumier, le Comité P observe que « certains s’estiment capables tandis que d’autres le contestent. Les participants qui se trouvent experts en la matière n’arrivent cependant pas à élaborer un cours. » Cette expression euphémique suggère que le désaccord est des plus profonds sur divers points.

1. Quelles mesures la ministre a-t-elle déjà prises pour mettre fin au désaccord relatif à la maîtrise de la violence au sein de la police ? A-t-elle déjà réuni les différents acteurs en vue d'une concertation ou d'instructions dans l'espoir d'aplanir leurs divergences de vues ?

2. Quelles mesures a-t-elle déjà prises pour sortir de l'impasse quant à l'élaboration d'un cours sur la maîtrise de la violence ?

 

Volgens het Vast Comité van Toezicht op de politiediensten (Comité P) bestaat er een verschil aan betrokkenheid bij de deelnemers van de diverse werkgroepen die zich bezig houden met geweldbeheersing bij de politie. Men wil een uniform reglement opstellen, maar door de sterke persoonlijkheden, de diverse culturen en de uiteenlopende standpunten is men er zelfs jaren na de politiehervorming nog altijd niet in geslaagd teksten rond geweldbeheersing te realiseren.

Er woedt volgens het Comité P nog steeds een heftige discussie over de vraag wie nu de specialist ter zake is. Het Comité P merkt daarbij met atypische droge humor op: "…sommigen vinden zichzelf deskundig maar anderen contesteren dit. De deelnemers die zichzelf heel deskundig vinden in de materie, slagen er evenwel niet in een cursus op te stellen." Die eufemistische omschrijvingen suggereren dat op diverse punten de grootste onenigheid bestaat.

1. Welke maatregelen heeft de minister reeds genomen om de onenigheid rond de geweldbeheersing bij de politie weg te werken? Heeft zij de verschillende actoren reeds samengeroepen voor overleg of instructies, om zo hun meningsverschillen bij te leggen?

2. Welke maatregelen heeft zij reeds genomen om de impasse rond het opstellen van de cursus over geweldbeheersing te doorbreken?