SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2009-2010 Zitting 2009-2010
________________
7 avril 2010 7 april 2010
________________
Question écrite n° 4-7451 Schriftelijke vraag nr. 4-7451

de Hugo Vandenberghe (CD&V)

van Hugo Vandenberghe (CD&V)

au secrétaire d'État à la Mobilité, adjoint au Premier Ministre

aan de staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
________________
Reconnaissance automatique de plaques minéralogiques - Utilisation par les zones de police - Obligation éventuelle - Financement Automatische nummerplaatherkenning - Gebruik door de politiezones - Eventuele verplichting - Financiering 
________________
police locale
immatriculation de véhicule
reconnaissance optique de caractères
appareil d'enregistrement
contrôle de police
contrôle de la circulation
lutte contre le crime
vidéosurveillance
gemeentepolitie
registratie van een voertuig
optisch herkennen van tekens
opnameapparaat
politiecontrole
verkeerscontrole
misdaadbestrijding
videobewaking
________ ________
7/4/2010Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 6/5/2010)
19/4/2010Antwoord
7/4/2010Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 6/5/2010)
19/4/2010Antwoord
________ ________
Aussi posée à : question écrite 4-7450 Aussi posée à : question écrite 4-7450
________ ________
Question n° 4-7451 du 7 avril 2010 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 4-7451 d.d. 7 april 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

La police de Malines a présenté un véhicule de patrouille équipé du système de reconnaissance automatique de plaques minéralogiques (RAPM). Une caméra sur le toit de la voiture scanne la plaque de tous les véhicules rencontrés. Lorsqu'une plaque est signalée comme volée ou non assurée, les agents en sont immédiatement informés et peuvent intervenir.

Je souhaiterais une réponse aux questions suivantes :

1. Combien de zones de police utilisent-elles le réseau de caméras RAPM ?

Je souhaiterais une ventilation par année et par zone de police.

2. Quels sont les résultats concrets de la reconnaissance automatique de plaques ?

3. La ministre estime-t-elle souhaitable d'imposer ce système à toutes les zones de police ? Dans l'affirmative, comment sera-t-il financé ?

 

De Mechelse politie heeft een patrouillevoertuig met automatische nummerplaatherkenning (ANPR) voorgesteld. Een camera op het dak van de wagen scant de nummerplaten van alle gepasseerde voertuigen. Wanneer een plaat geregistreerd staat als gestolen of niet-verzekerd, worden de agenten daarvan meteen op de hoogte gebracht en kunnen ze ingrijpen.

Graag had ik een antwoord gekregen op de volgende vragen:

1. Hoeveel politiezones maken gebruik van het ANPR-cameranetwerk?

Graag had ik een uitsplitsing per politiezone en per jaartal bekomen.

2. Wat zijn de concrete resultaten van deze automatische nummerplaatherkenning?

3. Acht de geachte minister het wenselijk dit systeem voor alle politiezones verplicht te maken? Zo ja, op welke manier zal de financiering hiervan gebeuren?

 
Réponse reçue le 19 avril 2010 : Antwoord ontvangen op 19 april 2010 :

Cette question rélève des compétences de la ministre de l'intérieur.

Je renvoie la sénatrice à la réponse de la ministre de l'intérieur, à qui la question a été posée également (4-7450).

Deze vraag behoort tot de bevoegdheid van de minister van Binnenlandse Zaken.

Ik verwijs de senator naar het antwoord van de minister van Binnenlandse Zaken, aan wie de vraag ook werd gesteld (4-7450).