SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2009-2010 Zitting 2009-2010
________________
7 avril 2010 7 april 2010
________________
Question écrite n° 4-7449 Schriftelijke vraag nr. 4-7449

de Hugo Vandenberghe (CD&V)

van Hugo Vandenberghe (CD&V)

à la ministre de la Fonction publique et des Entreprises publiques

aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
________________
Société nationale des chemins de fer belges (SNCB) - Locomotives et wagons - Nombre - Âge Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Locomotieven en wagons - Aantallen - Ouderdom 
________________
Société nationale des chemins de fer belges
véhicule sur rails
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
voertuig op rails
________ ________
7/4/2010Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 6/5/2010)
6/5/2010Einde zittingsperiode
7/4/2010Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 6/5/2010)
6/5/2010Einde zittingsperiode
________ ________
Question n° 4-7449 du 7 avril 2010 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 4-7449 d.d. 7 april 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Pas moins de quarante-sept locomotives flambant neuves de la Société nationale des chemins de fer belges (SNCB) se trouveraient depuis des mois inutilisées dans des hangars. Ces machines rouleraient à la perfection en Allemagne, mais il apparaît qu'elles ne fonctionnent pas sur courant continu et doivent par conséquent être adaptées.

Il va sans dire que la sécurité de nos trains est un point important, surtout à la lumière des récents événements.

Je souhaiterais une réponse aux questions suivantes :

1. De combien de locomotives la SNCB dispose-t-elle aujourd'hui ?

2. Quel est l'âge moyen de ces locomotives ?

3. De combien de wagons la SNCB dispose-t-elle aujourd'hui ?

4. Quel est l'âge moyen de ces wagons ?

5. Quelle évolution du nombre de locomotives et de wagons peut-on observer ces dix dernières années ? Je souhaiterais le détail par année.

6. Comment fera-t-on en sorte qu'à l'avenir de nouveaux trains modernes circulent sur le rail belge ?

 

Zo'n zevenenveertig splinternieuwe locomotieven van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) zouden al maanden ongebruikt liggen in hangars. Deze toestellen zouden perfect rijden in Duitsland, maar blijken het niet te doen op de gelijkstroom in België en moeten bijgevolg aangepast worden.

Het spreekt voor zich dat de veiligheid van onze treintoestellen, zeker in het licht van de recente gebeurtenissen, een belangrijk item is.

Graag had ik een antwoord gekregen op de volgende vragen:

1. Over hoeveel locomotieven beschikt de NMBS vandaag?

2. Wat is de gemiddelde ouderdom van deze locomotieven?

3. Over hoeveel wagons beschikt de NMBS vandaag?

4. Wat is de gemiddelde ouderdom van deze wagons?

5. Welke evolutie is er de laatste tien jaar waar te nemen in het aantal locomotieven en wagons bij de NMBS? Graag had ik een uitsplitsing per jaartal bekomen.

6. Op welke manier zal ervoor gezorgd worden dat in de toekomst nieuwe en moderne treinen over de Belgische rails zullen rijden?