SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2009-2010 Zitting 2009-2010
________________
26 mars 2010 26 maart 2010
________________
Question écrite n° 4-7334 Schriftelijke vraag nr. 4-7334

de Hugo Vandenberghe (CD&V)

van Hugo Vandenberghe (CD&V)

à la ministre des PME, des Indépendants, de l'Agriculture et de la Politique scientifique

aan de minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
________________
Indépendants - Cotisations sociales - Dispense - Demandes Zelfstandigen - Sociale bijdragen - Vrijstelling - Aanvragen 
________________
profession indépendante
cotisation sociale
récession économique
entreprise en difficulté
zelfstandig beroep
sociale bijdrage
economische recessie
onderneming in moeilijkheden
________ ________
26/3/2010Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 29/4/2010)
6/5/2010Einde zittingsperiode
26/3/2010Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 29/4/2010)
6/5/2010Einde zittingsperiode
________ ________
Question n° 4-7334 du 26 mars 2010 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 4-7334 d.d. 26 maart 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Il ressort des chiffres du Syndicat neutre pour indépendants (SNI) que le nombre d'indépendants qui ne peuvent plus payer leurs cotisations sociales a augmenté de manière spectaculaire à cause de la crise.

En 2008, 20 000 demandes ont été introduites auprès de la Commission des dispenses de cotisations sociales. En 2009, ce chiffre était de 28 000.

Je souhaiterais obtenir une réponse aux questions suivantes :

1. Combien de demandes ont-elles été introduites ces dix dernières années auprès de la Commission des dispenses de cotisations sociales ? Je souhaiterais obtenir une ventilation par année.

2. Combien de ces demandes ont-elles été approuvées par la Commission ces dix dernières années ? Je souhaiterais obtenir une ventilation par année.

3. Quelles étaient les principales raisons de refus de la dispense ?

4. Combien d'indépendants avaient-ils théoriquement droit à la dispense ces dix dernières années ? Je souhaiterais obtenir une ventilation par année.

5. La ministre estime-t-elle souhaitable de réformer le système de paiement des cotisations sociales des indépendants ? Quelles mesures seront-elles prises à cet effet ?

 

Uit cijfers van het Neutraal Syndicaat voor zelfstandigen (NSZ) blijkt dat het aantal zelfstandigen dat zijn sociale bijdragen niet meer kan betalen, door crisis spectaculair is toegenomen.

In 2008 liepen bij de Commissie voor de vrijstelling van sociale bijdragen 20 000 aanvragen binnen, in 2009 waren dat er al 28 000.

Graag had ik een antwoord gekregen op de volgende vragen:

1. Hoeveel aanvragen werden de voorbije tien jaar bij de Commissie voor de vrijstelling van sociale bijdragen ingediend? Graag had ik een uitsplitsing per jaartal gekregen.

2. Hoeveel van die aanvragen werden de voorbije tien jaar goedgekeurd door de Commissie? Graag had ik een uitsplitsing per jaartal gekregen.

3. Welke waren de voornaamste redenen die waarom de vrijstelling werd geweigerd?

4. Hoeveel zelfstandigen kwamen de voorbije tien jaar theoretisch in aanmerking voor de vrijstelling? Graag had ik een uitsplitsing per jaartal gekregen.

5. Acht de geachte minister het wenselijk het systeem van de betaling van de sociale bijdragen van zelfstandigen te hervormen? Welke maatregelen zullen hiertoe worden genomen?