SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2009-2010 Zitting 2009-2010
________________
26 mars 2010 26 maart 2010
________________
Question écrite n° 4-7315 Schriftelijke vraag nr. 4-7315

de Christine Defraigne (MR)

van Christine Defraigne (MR)

au secrétaire d'État à la Mobilité, adjoint au Premier Ministre

aan de staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
________________
Code de la route - Infractions - Amendes et condamnations - Conducteurs belges et étrangers - Discriminations - Mesures Verkeersreglement - Inbreuken - Boetes en veroordelingen - Belgische en buitenlandse bestuurders - Discriminaties - Maatregelen 
________________
infraction au code de la route
amende
ressortissant étranger
égalité de traitement
overtreding van het verkeersreglement
geldboete
buitenlandse staatsburger
gelijke behandeling
________ ________
26/3/2010Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 29/4/2010)
6/5/2010Einde zittingsperiode
26/3/2010Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 29/4/2010)
6/5/2010Einde zittingsperiode
________ ________
Question n° 4-7315 du 26 mars 2010 : (Question posée en français) Vraag nr. 4-7315 d.d. 26 maart 2010 : (Vraag gesteld in het Frans)

Selon l'association automobiliste Touring, les Belges sont discriminés par rapport aux étrangers en cas de répression d'une infraction au Code de la route. Ainsi, pour une infraction du 4e degré, le conducteur belge devra comparaître devant le tribunal alors qu'un étranger payera immédiatement l'amende et pourra continuer sa route.

En conclusion, si le conducteur belge est condamné, il devra non seulement payer l'amende mais aussi les dépenses ainsi qu'une éventuelle contribution au Fonds d'indemnisation des victimes. Un étranger, une fois qu'il a passé la frontière, ne peut plus être obligé à payer l'amende. Il n'aura payé que la garantie obligatoire, ce qui est beaucoup moins élevé que ce que le conducteur belge devra payer, surtout s'il s'agit d'une infraction du 4e degré.

Touring demande donc de mettre fin à cette discrimination et souhaite une adaptation des amendes adressées aux étrangers et demande également que le retrait de permis des étrangers soit appliqué dans les mêmes cas que pour un conducteur belge et ce, pour toute la durée de leur séjour en Belgique.

Face à ce constat, j'aimerais que vous répondiez à ces questions :

1. Qu'avez-vous à répondre face à ces allégations de Touring ?

2. Quelles mesures comptez-vous prendre afin de mettre fin à ces discriminations ?

 

Volgens de automobilistenvereniging Touring worden de Belgen gediscrimineerd ten opzichte van buitenlanders wanneer het gaat om het bestraffen van overtredingen van het verkeersreglement. Zo moet een Belgische bestuurder bij een overtreding van de vierde graad voor de rechtbank verschijnen, terwijl een buitenlander onmiddellijk de boete betaalt en zijn weg kan vervolgen.

Indien de Belgische bestuurder wordt veroordeeld, moet hij niet alleen de boete betalen, maar ook de kosten en eventueel een bijdrage aan het Fonds tot schadeloosstelling van de slachtoffers. Een vreemdeling, eens de grens voorbij, kan niet langer worden verplicht de boete te betalen. Hij zal slechts de verplichte waarborg hebben betaald, wat veel minder is dan wat de Belgische bestuurder moet betalen, vooral wanneer het gaat om een overtreding van de vierde graad.

Touring vraagt een einde te stellen aan deze discriminatie en wenst een aanpassing van de boetes voor de buitenlanders. Tevens vraagt het dat de intrekking van het rijbewijs van buitenlanders in dezelfde gevallen wordt toegepast als voor een Belgische bestuurder en dat gedurende de hele periode van hun verblijf in België.

Gelet op die vaststellingen had ik graag antwoord op volgende vragen:

1. Hoe reageert u op de beweringen van Touring?

2. Welke maatregelen denkt u te nemen om een einde te stellen aan deze discriminaties?