SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2009-2010 Zitting 2009-2010
________________
7 avril 2010 7 april 2010
________________
Question écrite n° 4-7304 Schriftelijke vraag nr. 4-7304

de Dirk Claes (CD&V)

van Dirk Claes (CD&V)

à la ministre de l'Intérieur

aan de minister van Binnenlandse Zaken
________________
Système de vote électronique - Renouvellement - Marché public - Copie papier Elektronisch stemsysteem - Vernieuwing - Overheidsopdracht - Papieren afdruk 
________________
vote
marché de fournitures
marché public
stemming
overheidsopdracht voor leveringen
overheidsopdrachten
________ ________
7/4/2010 Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 6/5/2010 )
6/5/2010 Einde zittingsperiode
7/4/2010 Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 6/5/2010 )
6/5/2010 Einde zittingsperiode
________ ________
Requalification de : demande d'explications 4-1613 Requalification de : demande d'explications 4-1613
________ ________
Question n° 4-7304 du 7 avril 2010 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 4-7304 d.d. 7 april 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Un marché public est en cours pour un nouveau système de vote électronique. Préalablement, une étude sur le vote électronique avait été commandée auprès d'un consortium d'universités. Un rapport détaillé avait également été élaboré en commission réunie de la Chambre et du Sénat sur le nouveau système. Diverses suggestions avaient été formulées en la matière pour un système de vote électronique optimalisé. Par exemple, au moyen d'une copie papier (système dit du « ticketing »)

Je souhaiterais obtenir une réponse aux questions ci-après:

1. Quels sont les critères du marché public pour le nouveau système de vote électronique?

2. D'après la ministre, quelles possibilités le nouveau système doit-il posséder ? Quels critères sont-ils importants dans l'élaboration du système ?

3. A-t-on tenu compte, lors de la réalisation du nouveau système de vote électronique, des recommandations de la commission parlementaire ? Sur quel plan ?

4. Travaillera-t-on à l'avenir avec le système du ticketing dans le cadre du vote électronique ?

5. Sait-on déjà quelle entreprise est sélectionnée pour la fourniture du nouveau système de vote électronique ?

 

Op dit moment loopt een overheidsopdracht voor een nieuw elektronisch stemsysteem. In de aanloop hiervan werd er bij het consortium van universiteiten een studie besteld over het elektronisch stemmen. Ook werd er in een gemeenschappelijke commissie van de Kamer van volksvertegenwoordigers en de Senaat een uitgebreid rapport opgesteld over het nieuwe systeem. Hierbij worden verschillende suggesties gedaan voor een geoptimaliseerd digitaal stemsysteem. Bijvoorbeeld door middel van een papieren afdruk (het zogenaamde ticketing-systeem).

Graag had ik antwoord ontvangen op onderstaande vragen:

1. Wat zijn de uitgangspunten van de overheidsopdracht voor het nieuwe elektronische stemsysteem?

2. Over welke mogelijkheden moet het nieuwe systeem volgens de geachte minister beschikken, welke criteria zijn belangrijk bij de uitwerking van het systeem?

3. Wordt er bij de realisatie van het nieuwe digitale stemsysteem rekening gehouden met de aanbevelingen van de parlementaire commissie? Op welk vlak?

4. Zal er in de toekomst worden gewerkt met een ticketing-systeem bij digitale stemming?

5. Is het reeds bekend welk bedrijf is geselecteerd voor het aanleveren van het nieuwe stemsysteem?