SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2009-2010 Zitting 2009-2010
________________
5 mars 2010 5 maart 2010
________________
Question écrite n° 4-7095 Schriftelijke vraag nr. 4-7095

de Yves Buysse (Vlaams Belang)

van Yves Buysse (Vlaams Belang)

à la ministre de l'Intérieur

aan de minister van Binnenlandse Zaken
________________
Services de police locale - Coopération latérale - Amélioration Lokale politiediensten - Laterale samenwerking - Verbetering 
________________
police locale
gemeentepolitie
________ ________
5/3/2010 Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 8/4/2010 )
6/5/2010 Einde zittingsperiode
5/3/2010 Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 8/4/2010 )
6/5/2010 Einde zittingsperiode
________ ________
Question n° 4-7095 du 5 mars 2010 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 4-7095 d.d. 5 maart 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Le Plan national de sécurité 2008-2011 mentionne ce qui suit au sujet de l'appui des services de police : « Il est recommandé de tendre à une meilleure coopération, notamment entre, d'une part, le niveau fédéral et le niveau local et, d'autre part, entre les corps de police locaux entre eux. L'évaluation et l'amélioration des conventions de coopération existantes, des protocoles, des service level agreements (SLA) se situent dans ce cadre. »

Les directeurs coordinateurs administratifs (DirCo) remplissent ainsi une importante fonction charnière. Une étude du Comité permanent de contrôle des services de police (Comité P) montre toutefois qu'aucune nouvelle initiative n'a été prise récemment en ce qui concerne l'appui réciproque entre les différents services de police locale. Ce mouvement vers davantage d'appui latéral semble s'arrêter avec pour résultat qu'aucun nouveau protocole n'a été conclu en vue de contribuer à assurer un meilleur service à la population.

1. Depuis la clôture du dernier rapport du Comité P à la mi-2008, des initiatives ont-elles encore été prises en vue d'améliorer l'appui latéral ? Dans l'affirmative, lesquelles ?

2. Quelles mesures la ministre a-t-elle déjà prises depuis 2009 afin de donner un nouvel élan à ce mouvement vers un appui latéral ?

 

In het Nationaal Veiligheidsplan 2008-2011 wordt over de ondersteuning van de politiediensten het volgende gezegd: " Het is aanbevolen samenwerkingsverbanden na te streven en te intensifiëren tussen enerzijds het federale en lokale niveau en anderzijds de lokale politiekorpsen onderling. Het evalueren en verbeteren van de bestaande samenwerkingsovereenkomsten, protocollen, service level agreements (SLA's) past in dit raam. "

De bestuurlijke directeurs-coördinators (DirCo's) vervullen hierbij een belangrijke scharnierfunctie. Uit onderzoek van het Vast Comité van toezicht op de politiediensten (Comité P) blijkt echter dat er recentelijk geen nieuwe initiatieven werden genomen inzake de onderlinge steun tussen de verschillende lokale politiediensten. Deze beweging naar meer laterale steun lijkt stil te vallen. Als resultaat werden dan ook geen nieuwe protocollen afgesloten, die kunnen bijdragen tot een betere dienstverlening aan de bevolking.

1. Zijn er sinds het afsluiten van het meest recente rapport van het Comité P medio 2008 nog initiatieven genomen om de laterale steun te verbeteren? Zo ja, welke?

2. Welke maatregelen heeft de geachte minister sinds 2009 reeds genomen om deze beweging van laterale steun een nieuwe impuls te geven?