SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2009-2010 Zitting 2009-2010
________________
5 mars 2010 5 maart 2010
________________
Question écrite n° 4-7094 Schriftelijke vraag nr. 4-7094

de Yves Buysse (Vlaams Belang)

van Yves Buysse (Vlaams Belang)

à la ministre de l'Intérieur

aan de minister van Binnenlandse Zaken
________________
Services de police - Armement non réglementaire - Incidents - Causes Politiediensten - Niet-reglementaire bewapening - Incidenten - Oorzaken 
________________
police
arme à feu et munitions
politie
vuurwapen
________ ________
5/3/2010 Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 8/4/2010 )
6/5/2010 Einde zittingsperiode
5/3/2010 Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 8/4/2010 )
6/5/2010 Einde zittingsperiode
________ ________
Question n° 4-7094 du 5 mars 2010 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 4-7094 d.d. 5 maart 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Dans le rapport de 2007-2008 du Comité permanent de contrôle des services de police (Comité P), nous lisons à la p. 32 un passage des plus étranges : « Une organisation policière fonctionnant démocratiquement accorde de l'importance à la légitimité de l'usage de la force. Si l'utilisation d'un armement non réglementaire est constatée, cela ne peut que susciter notre inquiétude. »

1. Quel « armement non réglementaire » est-il visé ici ? S'agit-il d'armes à feu ? Dans l'affirmative, lesquelles ?

2. Des incidents où des policiers ont réellement tiré avec de telles armes non réglementaires se sont-ils produits ces dernières années ? Dans l'affirmative, à quelle fréquence et dans quelles circonstances ces incidents ont-ils eu lieu ? Quelles sanctions ont-elles éventuellement été prises ?

3. Selon la ministre, ce rapport indique-t-il une insuffisance dans l'armement réglementaire prévu, ou une augmentation du sentiment d'insécurité parmi les policiers ?

 

In het verslag 2007-2008 van het Vast Comité van toezicht op de politiediensten (Comité P) lezen we op blz. 32 een hoogst merkwaardige passage: " Een democratisch werkende politieorganisatie hecht belang aan de legitimiteit van het gebruik van geweld. Indien het gebruik van niet-reglementaire bewapening wordt vastgesteld, kunnen we hier enkel onze bezorgdheid over uitspreken. "

1. Welke " niet-reglementaire bewapening " wordt hier bedoeld? Gaat het om vuurwapens? Zo ja, welke?

2. Hebben zich de voorbije jaren incidenten voorgedaan waarbij politiemensen effectief schoten met zulke niet-reglementaire wapens hebben afgevuurd ? Zo ja, hoe dikwijls en in welke omstandigheden is dat gebeurd? Welke sancties werden eventueel genomen?

3. Wijst dit volgens de geachte minister op gebreken in de reglementair voorziene bewapening, of op een toenemend onveiligheidsgevoel bij politiemensen?