SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2009-2010 Zitting 2009-2010
________________
2 mars 2010 2 maart 2010
________________
Question écrite n° 4-7049 Schriftelijke vraag nr. 4-7049

de Hugo Vandenberghe (CD&V)

van Hugo Vandenberghe (CD&V)

à la ministre de la Fonction publique et des Entreprises publiques

aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
________________
Société nationale des chemins de fer belges (SNCB) - Déplacements de trains - Externes - Incidents en Belgique Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Verplaatsen van treinen - Externen - Incidenten in België 
________________
Société nationale des chemins de fer belges
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
________ ________
2/3/2010Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2010)
6/5/2010Einde zittingsperiode
2/3/2010Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2010)
6/5/2010Einde zittingsperiode
________ ________
Question n° 4-7049 du 2 mars 2010 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 4-7049 d.d. 2 maart 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Aux Pays-Bas, un déséquilibré est parvenu à déplacer un train sur une centaine de mètres. Des employés ont sorti l'homme du train et l'ont remis à la police. Selon la police néerlandaise, le train n'était pas fermé à clé comme il aurait dû l'être.

Je souhaiterais obtenir une réponse aux questions suivantes :

1. Combien d'incidents semblables ont-ils eu lieu ces dix dernières années dans notre pays ? Je souhaiterais obtenir une ventilation par année.

2. De quelle manière veille-t-on dans notre pays à ce que de tels incidents ne puissent se produire ?

 

In Nederland is een verwarde man er in een geslaagd een trein ongeveer honderd meter te verplaatsen. Medewerkers hebben de man uit de trein gehaald en aan de politie overgedragen. Volgens de Nederlandse politie was de trein niet afgesloten zoals het hoorde.

Graag had ik een antwoord gekregen op de volgende vragen:

1. Hoeveel van dergelijke incidenten hebben er de voorbije tien jaar in ons land plaats gevonden? Graag had ik een uitsplitsing per jaartal bekomen.

2. Op welke manier wordt er in ons land op toegezien dat dergelijke incidenten zich niet kunnen voordoen?