SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2009-2010 Zitting 2009-2010
________________
2 mars 2010 2 maart 2010
________________
Question écrite n° 4-7036 Schriftelijke vraag nr. 4-7036

de Ann Somers (Open Vld)

van Ann Somers (Open Vld)

à la vice-première ministre et ministre de l'Emploi et de l'Égalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile

aan de vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
________________
Prépension - Ayants-droit avec un nouvel emploi - Supplément patronal - Exonération de cotisations à l'Office national de l'emploi (ONEM) et à l'Office national des pensions (ONP) Brugpensioen - Rechthebbenden met een nieuw werk - Werkgeverssupplement - Vrijstelling van bijdragen voor de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening (RVA) en de Rijksdienst voor pensioenen (RVP) 
________________
retraite anticipée
condition de la retraite
cotisation sociale
vervroegd pensioen
pensioenvoorwaarden
sociale bijdrage
________ ________
2/3/2010Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2010)
6/5/2010Einde zittingsperiode
2/3/2010Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2010)
6/5/2010Einde zittingsperiode
________ ________
Aussi posée à : question écrite 4-7035
Aussi posée à : question écrite 4-7037
Aussi posée à : question écrite 4-7035
Aussi posée à : question écrite 4-7037
________ ________
Question n° 4-7036 du 2 mars 2010 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 4-7036 d.d. 2 maart 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Les personnes admissibles à la prépension, mais qui acceptent sur-le-champ un nouvel emploi, peuvent conserver leur supplément patronal tout en sauvegardant leurs droits à la prépension. À cet effet, elles doivent demander à l'Office national de l'emploi (ONEM) une attestation C17T.

En principe, aucune cotisation (3 % pour l'ONEM et 3,5 % pour l'Office national des pensions) ne pourrait être retenue sur le supplément patronal. La pratique est toutefois différente. Les intéressés qui envoient un courriel à l'ONEM ou à l'ONP ne reçoivent manifestement pas de réponse.

1. Est-il exact que les cotisations sur le supplément patronal ne peuvent pas être retenues pour les personnes ayant droit à la prépension, mais qui ont retrouvé immédiatement un autre emploi?

2. Dans l'affirmative, pourquoi cela arrive-t-il quand même, et comment se fait-il que les intéressés ne reçoivent aucune réponse lorsqu'ils demandent des éclaircissements à l'ONEM ou à l'ONP ?

3. Dans la négative, n'avait-on pas approuvé un projet de loi à cet effet, et pourquoi n'a-t-il pas été exécuté ?

4. La ministre fera-t-elle en sorte que la mesure soit exécutée et appliquée correctement ?

5. Quelle procédure les personnes lésées doivent-elles suivre afin de récupérer les cotisations indument retenues ?

 

Wie met brugpensioen kan gaan, maar onmiddellijk een nieuwe baan aanvaardt, kan zijn of haar werkgeverssupplement intussen blijven ontvangen en behoudt eveneens zijn of haar brugpensioenrechten. Daarvoor moet bij de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening (RVA) een attest C17T worden aangevraagd.

Normaal gezien zouden in dit geval geen bijdragen (3 % voor de RVA en 3,5 % voor de Rijksdienst voor pensioenen) op het werkgeverssupplement mogen worden afgehouden. Uit praktijkgevallen blijkt dat echter toch het geval te zijn. Betrokkenen die daarover mailen naar de RVA of RVP krijgen blijkbaar geen antwoord.

1. Klopt het dat voor mensen die recht hebben op brugpensioen maar meteen weer een nieuwe baan aanvaarden, de bijdragen op het werknemerssupplement niet mogen worden afgehouden?

2. Zo ja, waarom gebeurt het toch en krijgen de betrokkenen geen antwoord van de RVA of de RVP als ze hierover uitleg vragen?

3. Zo neen, was hierover geen wetsontwerp goedgekeurd en waarom werd dat dan niet uitgevoerd?

4. Zal de geachte minister de nodige maatregelen nemen opdat de maatregel correct wordt uitgevoerd en toegepast?

5. Welke procedure moeten de benadeelden volgen om de onterecht afgehouden bijdragen te recupereren?