SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2009-2010 Zitting 2009-2010
________________
12 février 2010 12 februari 2010
________________
Question écrite n° 4-6971 Schriftelijke vraag nr. 4-6971

de Dirk Claes (CD&V)

van Dirk Claes (CD&V)

au secrétaire d'État à la Mobilité, adjoint au Premier Ministre

aan de staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
________________
Camions - Accidents - Chiffres Vrachtwagens - Ongevallen - Aantallen 
________________
véhicule utilitaire
accident de transport
statistique officielle
répartition géographique
bedrijfsvoertuig
ongeval bij het vervoer
officiële statistiek
geografische spreiding
________ ________
12/2/2010 Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 18/3/2010 )
12/3/2010 Antwoord
12/2/2010 Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 18/3/2010 )
12/3/2010 Antwoord
________ ________
Question n° 4-6971 du 12 février 2010 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 4-6971 d.d. 12 februari 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Dans le cadre de mes travaux au Sénat, je souhaiterais obtenir une réponse aux questions suivantes :

1. Combien y a-t-il eu d'accidents impliquant au moins un camion ces dernières années (2007, 2008, 2009) sur le réseau routier belge ? Je souhaiterais une ventilation par région.

2. Dans combien d'accidents impliquant au moins un camion y a-t-il eu un mort ou un blessé ? Je souhaiterais une ventilation par région.

 

In het kader van mijn werkzaamheden in de Senaat ontvang ik graag een antwoord op onderstaande vragen:

1. Hoeveel ongevallen waarbij minstens één vrachtwagen was betrokken, deden zich de afgelopen jaren voor (2007, 2008, 2009) op het Belgische wegennetwerk? Graag kreeg ik ook een opdeling per gewest.

2. Bij hoeveel ongevallen waarbij minstens één vrachtwagen was betrokken viel een dode en / of gewonde? Graag kreeg ik ook een opdeling per gewest.

 
Réponse reçue le 12 mars 2010 : Antwoord ontvangen op 12 maart 2010 :

J’ai l’honneur de répondre à l’honorable membre :

Il n’existe pas de chiffres relatifs aux accidents impliquant un camion et ayant causé exclusivement des dégâts matériels. Les données statistiques dont nous disposons concernent exclusivement les accidents avec lésions corporelles.

En 2007, 2 873 accidents avec lésions corporelles (avec au moins un blessé léger, blessé grave ou une personne décédée) impliquant au moins un camion ont été relevés. Par région, ces chiffres se répartissent comme suit : 2 028 pour la Région flamande, 715 pour la Région wallonne et 130 pour la Région de Bruxelles-capitale.

Le détail est le suivant :

Accidents avec au moins un décédé : 98 pour la Région flamande, 40 pour la Région wallonne et 2 pour la Région de Bruxelles-capitale.

Accidents avec au moins un blessé grave : 357 pour la Région flamande, 135 pour la Région wallonne et 14 pour la Région de Bruxelles-capitale.

Accidents avec au moins un blessé léger : 1 705 pour la Région flamande, 589 pour la Région wallonne et 116 pour la Région de Bruxelles-capitale.

En 2008, on a dénombré 2 775 accidents qui se répartissent comme suit : 1 967 pour la Région flamande, 696 pour la Région wallonne et 112 pour la Région de Bruxelles-capitale.

Le détail est le suivant :

Accidents avec au moins un décédé : 79 pour la Région flamande, 34 pour la Région wallonne et 0 pour la Région de Bruxelles-capitale.

Accidents avec au moins un blessé grave : 347 pour la Région flamande, 108 pour la Région wallonne et 12 pour la Région de Bruxelles-capitale.

Accidents avec au moins un blessé léger : 1 660 pour la Région flamande, 601 pour la Région wallonne et 103 pour la Région de Bruxelles-capitale.

Pour l’année 2009, nous ne disposons pas encore de données chiffrées.

Ik heb de eer het geachte lid het volgende te antwoorden:

Er bestaan geen cijfers over ongevallen waarbij een vrachtwagen betrokken is met uitsluitend materiële schade. De statistische gegevens waarover wij beschikken betreffen uitsluitend ongevallen met lichamelijke schade.

In 2007 werden er 2 873 ongevallen opgetekend waarbij er sprake was van lichamelijk letsel (met minstens één licht gewonde, zwaargewonde of één dode), en waarbij minstens een vrachtwagen was betrokken. Per Gewest is de verdeling als volgt: 2 028 voor het Vlaamse Gewest, 715 voor het Waalse Gewest en 130 voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De details gaan als volgt:

Ongevallen met minstens één dode: 98 voor het Vlaams Gewest, 40 voor het Waals Gewest en 2 voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Ongevallen met minstens één zwaargewonde: 357 voor het Vlaams Gewest, 135 voor het Waals Gewest en 14 voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Ongevallen met minstens één lichtgewonde : 1 705 voor het Vlaams Gewest, 589 voor het Waals Gewest en 116 voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

In 2008 telde men 2 775 dergelijke ongevallen die als volgt zijn verdeeld: 1 967 voor het Vlaamse Gewest, 696 voor het Waalse Gewest en 112 voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De details zijn de volgende:

Ongevallen met minstens één dode: 79 voor het Vlaams Gewest, 34 voor het Waals Gewest en 0 voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Ongevallen met minstens één zwaargewonde : 347 voor het Vlaams Gewest, 108 voor het Waals Gewest en 12 voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Ongevallen met minstens één lichtgewonde : 1 660 voor het Vlaams Gewest, 601 voor het Waals Gewest en 103 voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Voor 2009 beschikken we nog niet over de cijfergegevens.