SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2009-2010 Zitting 2009-2010
________________
12 février 2010 12 februari 2010
________________
Question écrite n° 4-6970 Schriftelijke vraag nr. 4-6970

de Dirk Claes (CD&V)

van Dirk Claes (CD&V)

au secrétaire d'État à la Mobilité, adjoint au Premier Ministre

aan de staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
________________
Nouveaux véhicules - Vols de plaques d'immatriculation - Chiffres - Évolution Nieuwe voertuigen - Diefstallen van nummerplaten - Aantallen - Evolutie 
________________
immatriculation de véhicule
statistique officielle
registratie van een voertuig
officiële statistiek
________ ________
12/2/2010Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 18/3/2010)
12/3/2010Antwoord
12/2/2010Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 18/3/2010)
12/3/2010Antwoord
________ ________
Question n° 4-6970 du 12 février 2010 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 4-6970 d.d. 12 februari 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Dans le cadre de mes travaux au Sénat et du suivi de plusieurs dossiers relatifs à la mobilité, je souhaiterais obtenir une réponse aux questions suivantes :

1. Combien de nouvelles voitures particulières ont-elles été immatriculées à la Direction pour l'immatriculation des véhicules (DIV) en 2007, 2008 et 2009  ?

2. Combien de nouveaux véhicules utilitaires lourds et légers ont-ils été immatriculés à la DIV en 2007, 2008 et 2009 ?

3. Combien de nouveaux minibus ont-ils été enregistrés à la DIV en 2007, 2008 et 2009 ?

4. Combien de nouveaux autobus et autocars ont-ils été immatriculés à la DIV en 2007, 2008 et 2009 ?

5. Combien de nouvelles motos ont-elles été immatriculées à la DIV en 2007, 2008 et 2009 ?

6. Combien de nouvelles caravanes ont-elles été immatriculées à la DIV en 2007, 2008 et 2009 ?

7. Combien de plaques d'immatriculation ont-elles été volées en 2007, 2008 et 2009, ce qui a obligé le propriétaire à demander une nouvelle plaque d'immatriculation ?

8. Quelles conclusions le secrétaire d'État tire-t-il du nombre de véhicules immatriculés en trois ans ? S'attend-il à ce que certaines tendances se confirment encore les prochaines années ?

 

In het kader van mijn werkzaamheden in de Senaat en de opvolging van de diverse dossiers rond mobiliteit, had ik graag een antwoord ontvangen op onderstaande vragen:

1. Hoeveel nieuwe personenwagens werden in 2007, 2008 en 2009 ingeschreven bij de Dienst voor inschrijving van de voertuigen (DIV)?

2. Hoeveel nieuwe lichte en zware bedrijfsvoertuigen werden in 2007, 2008 en 2009 ingeschreven bij de DIV?

3. Hoeveel nieuwe minibussen werden in 2007, 2008 en 2009 ingeschreven bij de DIV?

4. Hoeveel nieuwe autobussen en autocars werden in 2007, 2008 en 2009 ingeschreven bij de DIV?

5. Hoeveel nieuwe moto's werden in 2007, 2008 en 2009 ingeschreven bij de DIV?

6. Hoeveel nieuwe caravans werden in 2007, 2008 en 2009 ingeschreven bij de DIV?

7. Hoeveel nummerplaten werden in 2007, 2008 en 2009 ontvreemd waardoor de eigenaar genoodzaakt was om een nieuwe nummerplaat aan te vragen?

8. Welke conclusies trekt de geachte staatssecretaris uit het aantal ingeschreven voertuigen, lopende over drie jaar, en verwacht hij dat bepaalde tendensen zich ook de volgende jaren zullen blijven voltrekken?

 
Réponse reçue le 12 mars 2010 : Antwoord ontvangen op 12 maart 2010 :

1-6. Vous trouverez en-dessous les statistiques relatives aux nombre de véhicules immatriculés.

Immatriculation de véhicules neufs


2007

2008

2009

Véhicules de personnes

528 173

539 059

478 664

Utilitaires légers et lourds

87 835

86 575

67 224

Minibus(sen)

3

4

1

Bus ou Car

1 107

1 353

990

motos

30 207

30 168

27 605

Caravanes

1 612

1 431

1 242

Immatriculation de véhicules usagés


2007

2008

2009

Véhicules de personnes

668 749

657 026

683 500

Utilitaires légers et lourds

93 756

92 292

95 151

Minibus(sen)

1 858

1 532

1 379

Bus ou Car

1 131

958

994

motos

72 998

71 415

77 808

Caravanes

5 406

5 364

5 464

Total immatriculation de véhicules


2007

2008

2009

Véhicules de personnes

1 196 922

1 196 085

1 162 164

Utilitaires légers et lourds

181 591

178 867

162 375

Minibus(sen)

1 861

1 536

1 380

Bus ou Car

2 238

2 311

1 984

motos

103 205

101 583

105 413

Caravanes

7 018

6 795

6 706

7. Sur la base des données de la police, je peux vous communiquer les nombres de plaques d’immatriculation volées suivants :

- 2007: 22 737;

- 2008: 21 774;

- 2009 : pas encore connu.

8. En 2009, la baisse du nombre de véhicules immatriculés s’explique probablement par la crise économique. Si la situation économique s’améliore, le nombre d’immatriculations connaîtra probablement à nouveau une augmentation. Le salon automobile biennal (2008 et 2010) paraît aussi donner à chaque fois un stimulus à la vente de véhicules.

1-6. Hieronder vindt u statistieken met betrekking tot het aantal ingeschreven voertuigen.

Inschrijvingen nieuwe voertuigen


2007

2008

2009

Personenwagens


528 173

539 059

478 664

Lichte en zware bedrijfsvoertuigen


87 835

86 575

67 224

Minibus(sen)

3

4

1

Bus of Car

1 107

1 353

990

Motors

30 207

30 168

27 605

Caravans

1 612

1 431

1 242

Inschrijvingen tweedehandsvoertuigen


2007

2008

2009

Personenwagens


668 749

657 026

683 500

Lichte en zware bedrijfsvoertuigen

93 756

92 292

95 151

Minibus(sen)

1 858

1 532

1 379

Bus of Car

1 131

958

994

Motors

72 998

71 415

77 808

Caravans

5 406

5 364

5 464

Totaal inschrijvingen voertuigen


2007

2008

2009

Personenwagens


1 196 922

1 196 085

1 162 164

Lichte en zware bedrijfsvoertuigen

181 591

178 867

162 375

Minibus(sen)

1 861

1 536

1 380

Bus of Car

2 238

2 311

1 984

Motors

103 205

101 583

105 413

Caravans

7 018

6 795

6 706

7. Op basis van de gegevens van de politie kan ik u het volgende aantal gestolen nummerplaten mededelen:

- 2007: 22 737;

- 2008: 21 774;

- 2009: nog niet gekend.

8. De daling van het aantal ingeschreven voertuigen in 2009 is wellicht te verklaren door de economische crisis. In functie van een verbetering van de economische toestand, zal het aantal inschrijvingen wellicht opnieuw stijgen. Het tweejaarlijkse autosalon (2008 en 2010) blijkt ook telkens een stimulans voor de autoverkoop te zijn.