SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2009-2010 Zitting 2009-2010
________________
9 février 2010 9 februari 2010
________________
Question écrite n° 4-6897 Schriftelijke vraag nr. 4-6897

de Dirk Claes (CD&V)

van Dirk Claes (CD&V)

à la ministre de l'Intérieur

aan de minister van Binnenlandse Zaken
________________
Migration illégale et trafic des êtres humains - Constatations - Par mer, terre et air Illegale migratie en mensensmokkel - Vaststellingen - Over de zee, de weg en door de lucht 
________________
police
migration illégale
traite des êtres humains
statistique officielle
répartition géographique
politie
illegale migratie
mensenhandel
officiële statistiek
geografische spreiding
________ ________
9/2/2010 Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 11/3/2010 )
24/3/2010 Antwoord
9/2/2010 Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 11/3/2010 )
24/3/2010 Antwoord
________ ________
Aussi posée à : question écrite 4-6898 Aussi posée à : question écrite 4-6898
________ ________
Question n° 4-6897 du 9 février 2010 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 4-6897 d.d. 9 februari 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Dans le cadre des mes travaux en commission de l'Intérieur et des Affaires administratives du Sénat, j'aimerais obtenir une réponse aux questions suivantes :

1. Combien de migrations illégales et/ou de trafics d'êtres humains ou de tentatives à ces fins la police de la navigation a-t-elle constatés en 2007, 2008 et 2009 ?

2. Combien de migrations illégales et/ou de trafics d'êtres humains par transport routier ou de tentatives à ces fins la police a-t-elle constatés en 2007, 2008 et 2009 ? J'aimerais également obtenir une ventilation par région.

3. Combien de migrations illégales et/ou de trafics d'êtres humains ou de tentatives à ces fins la police aéronautique a-t-elle constatés en 2007, 2008 et 2009 ?

 

In het kader van mijn werkzaamheden in de commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden van de Senaat kreeg ik graag een antwoord op volgende vragen:

1. Hoeveel vaststellingen van illegale migratie en / of mensensmokkel of pogingen daartoe heeft de scheepvaartpolitie vastgesteld in 2007, 2008 en 2009?

2. Hoeveel vaststellingen van illegale migratie en / of mensensmokkel of pogingen daartoe via het wegtransport heeft de politie vastgesteld in 2007, 2008 en 2009? Graag kreeg ik ook de opdeling per gewest.

3. Hoeveel vaststellingen van illegale migratie en / of mensensmokkel of pogingen daartoe heeft de luchtvaartpolitie vastgesteld in 2007, 2008 en 2009?

 
Réponse reçue le 24 mars 2010 : Antwoord ontvangen op 24 maart 2010 :

L’honorable membre trouvera ci-après la réponse à sa question.

1. La police de la navigation a effectué les constatations suivantes de séjour illégal : 1 576 en 2007, 2 270 en 2008 et 1 973 en 2009.

Ce sont les membres de la police de la navigation de Zeebrugge et d’Ostende qui comptent plus de 90 % de ces constats. Dans ces ports maritimes, il s’agit principalement d’Algériens, d’Indiens et d’Afghans.

Durant ses activités de contrôle frontalier aux frontières extérieures Schengen, la police de la navigation a refoulé à la frontière le nombre de personnes suivant pour défaut de documents ou documents faux/falsifiés ou encore motifs de voyage imprécis : 89 en 2007, 106 en 2008 et 58 en 2009.

Les unités de la police de la navigation d’Ostende, Zeebrugge et Anvers ont dressé le nombre de procès-verbaux suivant pour trafic d’êtres humains/aide séjour illégal : 7 en 2007, 12 en 2008 et 26 en 2009.

2. Les chiffres suivants portent uniquement sur les constats de la police fédérale de la route, compétente pour les autoroutes. Les constatations des services de police locale sur les simples routes sont reprises dans le chiffre global de constatations ‘séjour illégal sur le territoire’. Il est impossible d’extraire leur nombre d’interpellations sur les routes de ce total.

La police de la route a constaté les faits suivants de séjour illégal : 453 en 2007, 695 en 2008 et 482 en 2009. Les postes de circulation de Jabbeke, Wetteren, Anderlecht, Anvers et Gand ont assuré 65% de ces constatations.

Les unités de la police de la route ont dressé les procès-verbaux suivants pour trafic d’êtres humains/aide séjour illégal : 2 en 2007, 3 en 2008 et 6 en 2009.

3. La police aéronautique a effectué les constatations suivantes de séjour illégal : 770 en 2007, 1 113 en 2008 et 967 en 2009. Plus de 80 % de ces constatations ont été effectuées à Zaventem.

Durant ces activités de contrôle frontalier aux frontières extérieures Schengen, la police aéronautique a refoulé à la frontière pour absence de documents ou documents faux/falsifiés ou encore motifs de voyage imprécis : 1 083 personnes en 2007, 1 072 en 2008 et 1 247 en 2009.

Les unités de la police aéronautique aux aéroports de Zaventem, Gosselies, Bierset et Deurne ont dressé les procès-verbaux suivants pour trafic d’êtres humains/aide séjour illégal : 10 en 2007, 24 en 2008 et 121 en 2009.

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op zijn vraag.

1. De scheepvaartpolitie deed de volgende vaststellingen van illegaal verblijf: 1 576 in 2007, 2 270 in 2008 en 1 973 in 2009.

De scheepvaartpolitie in Zeebrugge en Oostende deed meer dan 90 % van deze vaststellingen. In deze kusthavens gaat het hoofdzakelijk over Algerijnen, Indiërs en Afghanen.

Tijdens haar activiteiten van grenscontrole aan de Schengenbuitengrenzen heeft de scheepvaartpolitie de volgende aantallen personen teruggedreven naar de grens wegens ontbrekende/valse/vervalste documenten of onduidelijke reismotieven: 89 in 2007, 106 in 2008 en 58 in 2009.

De eenheden van de scheepvaartpolitie van Oostende, Zeebrugge en Antwerpen stelden het volgende aantal processen-verbaal voor mensensmokkel/hulp illegaal verblijf op: 7 in 2007, 12 in 2008 en 26 in 2009.

2. Onderstaande cijfers slaan enkel op de vaststellingen van de federale wegpolitie die bevoegd is voor de autosnelwegen. De vaststellingen van de lokale politiediensten op de gewone wegen zijn opgenomen in het globale cijfer van vaststellingen “illegaal verblijf op het grondgebied”. Het is onmogelijk om hun aantal interpellaties op gewone wegen uit dit totaalcijfer te lichten.

De wegpolitie deed de volgende vaststellingen van illegaal verblijf: 453 in 2007, 695 in 2008 en 482 in 2009. De verkeersposten van Jabbeke, Wetteren, Anderlecht, Antwerpen en Gent namen 65 % van deze vaststellingen voor hun rekening.

De eenheden van de wegpolitie stelden de volgende aantallen processen-verbaal voor mensensmokkel/hulp illegaal verblijf op : 2 in 2007, 3 in 2008 en 6 in 2009.

3. De luchtvaartpolitie deed de volgende vaststellingen van illegaal verblijf: 770 in 2007 1 113 in 2008 en 967 in 2009 – 967. Meer dan 80 % van deze vaststellingen werden gedaan in Zaventem.

Tijdens haar activiteiten van grenscontrole aan de Schengenbuitengrenzen dreef de luchtvaartpolitie de volgende aantallen personen naar de grens terug wegens ontbrekende/valse/vervalste documenten of onduidelijke reismotieven: 1 083 in 2007, 1 072 in 2008 en 1 247 in 2009.

De eenheden van de luchtvaartpolitie op de luchthavens van Zaventem, Gosselies, Bierset en Deurne stelden de volgende aantallen processen-verbaal voor mensensmokkel/hulp illegaal verblijf op: 10 in 2007, 24 in 2008 en 121 in 2009.