SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2009-2010 Zitting 2009-2010
________________
9 février 2010 9 februari 2010
________________
Question écrite n° 4-6887 Schriftelijke vraag nr. 4-6887

de Dirk Claes (CD&V)

van Dirk Claes (CD&V)

à la ministre de l'Intérieur

aan de minister van Binnenlandse Zaken
________________
Activités sportives - Mobilisation de la police - Coûts pour l'organisateur Sportactiviteiten - Inzet van de politie - Kosten voor de organisator 
________________
police locale
houliganisme
manifestation sportive
gemeentepolitie
voetbalvandalisme
sportmanifestatie
________ ________
9/2/2010 Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 11/3/2010 )
6/5/2010 Einde zittingsperiode
9/2/2010 Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 11/3/2010 )
6/5/2010 Einde zittingsperiode
________ ________
Question n° 4-6887 du 9 février 2010 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 4-6887 d.d. 9 februari 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Certaines autorités locales sont systématiquement confrontées aux coûts élevés de la mobilisation de policiers lors de grandes manifestations sportives. Celles-ci apportent dans de nombreux cas une plus-value à la commune, mais parfois elles signifient aussi un effort financier insoutenable, surtout pour les petites communes et les petits corps de police. Dans certains cas, l'autorité locale devrait tout de même pouvoir réclamer les coûts de cet engagement policier à l'organisateur, par exemple lorsque ce dernier est défaillant sur le plan de mesures de sécurité ou de sensibilisation. Du reste, dans le passé, la ministre a déjà fait savoir qu'elle était favorable à l'application de ce principe.

J'aimerais obtenir une réponse aux questions que voici.

1. À quel stade se trouve l'arrêté royal promis par la ministre ?

2. En quoi consistent les principes de base de cet arrêté ?

3. Quels sont les acteurs impliqués dans la confection de cet arrêté royal ?

4. Quand cet arrêté royal entrera-t-il en vigueur ?

 

Sommige lokale overheden worden stelselmatig geconfronteerd met de hoge kosten verbonden aan de inzet van politiemensen bij grote sportmanifestaties. Die sportmanifestaties hebben in veel gevallen een meerwaarde voor de gemeente, maar soms betekenen ze ook een onhoudbare financiële inspanning, zeker voor kleine gemeenten en politiekorpsen. De lokale overheid zou de kosten van die politie-inzet in bepaalde gevallen toch moeten kunnen verhalen op de organisator, bijvoorbeeld wanneer die organisator in gebreke blijft op het vlak van veiligheidsvoorzieningen of sensibilisering. De minister heeft in het verleden trouwens al te kennen gegeven dat ze gewonnen is voor de toepassing van dit principe.

Graag had ik een antwoord gekregen op volgende vragen:

1. Hoever is de minister gevorderd met het beloofde koninklijk besluit?

2. Waaruit bestaan de basisprincipes van dit besluit?

3. Welke actoren worden betrokken bij de totstandkoming van dit koninklijk besluit?

4. Wanneer zal het besluit in werking treden?