SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2009-2010 Zitting 2009-2010
________________
9 février 2010 9 februari 2010
________________
Question écrite n° 4-6840 Schriftelijke vraag nr. 4-6840

de Dirk Claes (CD&V)

van Dirk Claes (CD&V)

au ministre de la Justice

aan de minister van Justitie
________________
Etablissements pénitentiaires - Évasions de détenus - Statistiques Penitentiaire instellingen - Ontsnappingen van gevangenen - Aantallen 
________________
établissement pénitentiaire
défense sociale
détenu
statistique officielle
strafgevangenis
sociaal verweer
gedetineerde
officiële statistiek
________ ________
9/2/2010Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 11/3/2010)
6/5/2010Einde zittingsperiode
9/2/2010Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 11/3/2010)
6/5/2010Einde zittingsperiode
________ ________
Question n° 4-6840 du 9 février 2010 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 4-6840 d.d. 9 februari 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Dans le cadre de mes travaux en commission de l'Intérieur et des Affaires administratives du Sénat, j'aimerais obtenir une réponse aux questions suivantes.

1. Combien de détenus se sont-ils évadés en 2009 de leur établissement pénitentiaire ou de leur établissement psychiatrique fermé? J'aimerais obtenir une ventilation par lieu d'évasion et par nationalité ainsi qu'une comparaison avec 2005, 2006, 2007 et 2008.

2. Quelle est la durée moyenne de la période comprise entre l'évasion et le moment où le fuyard est repris?

3. Combien de détenus évadés sont-ils toujours en cavale pour l'instant?

4. Combien de détenus n'ont-ils plus été autorisés à bénéficier de la surveillance électronique et ont-ils été à nouveau placés dans un établissement? Pour quelles raisons?

 

In het kader van mijn werkzaamheden in de commissie voor de Binnenlandse Zaken en de Administratieve Aangelegenheden van de Senaat kreeg ik graag een antwoord op volgende vragen.

1. Hoeveel gedetineerden ontsnapten in 2009 uit hun gevangenisinstelling of gesloten psychiatrische inrichting? Graag kreeg ik een opdeling per plaats van ontsnapping en nationaliteit alsook een vergelijking met 2005, 2006, 2007 en 2008.

2. Hoeveel tijd verloopt er gemiddeld tussen de ontsnapping en het moment waarop de voortvluchtige weer wordt opgepakt?

3. Hoeveel ontsnapte gevangenen zijn op dit ogenblik nog altijd voortvluchtig?

4. Hoeveel gedetineerden werden niet langer toegelaten tot het elektronisch toezicht en werden opnieuw in een instelling geplaatst? Om welke redenen gebeurt dit?