SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2009-2010 Zitting 2009-2010
________________
8 février 2010 8 februari 2010
________________
Question écrite n° 4-6831 Schriftelijke vraag nr. 4-6831

de Dirk Claes (CD&V)

van Dirk Claes (CD&V)

au ministre de la Justice

aan de minister van Justitie
________________
Tabac - Vente de produits du tabac à des jeunes de moins de 16 ans - Procès-verbaux Roken - Verkoop van tabaksproducten aan jongeren onder 16 jaar - Processen-verbaal 
________________
tabac
autorisation de vente
jeune
tabagisme
minorité civile
tabak
verkoopvergunning
jongere
nicotineverslaving
minderjarigheid
________ ________
8/2/2010 Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 11/3/2010 )
6/5/2010 Einde zittingsperiode
8/2/2010 Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 11/3/2010 )
6/5/2010 Einde zittingsperiode
________ ________
Aussi posée à : question écrite 4-6830 Aussi posée à : question écrite 4-6830
________ ________
Question n° 4-6831 du 8 février 2010 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 4-6831 d.d. 8 februari 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Dans le cadre de mes activités en commission des Affaires sociales du Sénat, je souhaiterais obtenir une réponse aux questions suivantes.

1. Combien de procès-verbaux ont-ils été dressés en 2009 pour vente de tabac à des jeunes de moins de 16 ans ? Je souhaiterais obtenir une ventilation par région et une comparaison avec les années antérieures.

2. La ministre dispose-t-elle d'éléments indiquant une augmentation de la vente de tabac à des jeunes de moins de 16 ans ? Quelles en sont les causes possibles ?

 

In het kader van mijn werkzaamheden in de commissie voor de Sociale Aangelegenheden van de Senaat ontving ik graag antwoord op volgende vragen.

1. Hoeveel processen-verbaal werden in 2009 opgesteld naar aanleiding van de verkoop van tabak aan jongeren onder 16 jaar? Graag kreeg ik een opdeling per gewest en een vergelijking met voorgaande jaren.

2. Heeft de minister indicaties die erop wijzen dat de verkoop van tabak aan jongeren onder 16 jaar toeneemt? Wat zijn hiervan de mogelijke oorzaken?