SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2009-2010 Zitting 2009-2010
________________
4 février 2010 4 februari 2010
________________
Question écrite n° 4-6808 Schriftelijke vraag nr. 4-6808

de Anke Van dermeersch (Vlaams Belang)

van Anke Van dermeersch (Vlaams Belang)

au secrétaire d'État à la Mobilité, adjoint au Premier Ministre

aan de staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
________________
Belgocontrol - Services de navigation aérienne gratuits pour Charleroi et Liège Belgocontrol - Gratis navigatiediensten voor Charleroi en Luik 
________________
Skeyes
transport aérien
sécurité aérienne
Skeyes
luchtvervoer
veiligheid van het luchtverkeer
________ ________
4/2/2010 Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 11/3/2010 )
22/2/2010 Antwoord
4/2/2010 Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 11/3/2010 )
22/2/2010 Antwoord
________ ________
Question n° 4-6808 du 4 février 2010 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 4-6808 d.d. 4 februari 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

L'année 2009 fut très difficile pour le secteur de l'aviation.

L'Association internationale du transport aérien (International Air Transport Association, IATA), qui représente 93 % de tous les vols de ligne, a calculé que le transport aérien international de passagers a diminué de 3,5 % et que le transport de marchandises a diminué de pas moins de 10,1 %. Pour cette année, IATA s'attend à une perte mondiale de 4 milliards d'euros dans le secteur du transport aérien.

Dans notre pays également, nous avons perdu 2,5 ans de croissance dans le transport de passagers et 3,5 ans dans le transport de marchandises.

En outre, Belgocontrol, l'entreprise publique chargée de la sécurité aérienne, tire la sonnette d'alarme. En vertu d'un accord entre l'État et les régions, Belgocontrol doit offrir ses services de navigation en grande partie gratuitement à Charleroi et Liège.

D'où ces questions :

1. L'accord entre l'État et les régions, selon lequel Belgocontrol doit offrir ses services de navigation en grande partie gratuitement à Charleroi et Liège, est-il défendable, étant donné les circonstances économiques du secteur aérien ?

2. Le secrétaire d'État envisage-t-il d'insister pour une renégociation de cet accord, lequel est préjudiciable à l'entreprise publique Belgocontrol et donc au contribuable ?

 

Voor de internationale luchtvaartsector was 2009 een zeer slecht jaar.

De Internationale Vereniging voor luchttransport (International Air Transport Association, IATA) die 93 % van alle lijnvluchten vertegenwoordigt, berekende dat het internationale luchtverkeer voor passagiers verminderde met 3,5 %, het goederenvervoer daalde maar liefst met 10,1 %. Voor dit jaar verwacht IATA een wereldwijd verlies van 4 miljard euro in de luchtvaartsector.

Ook in ons land zijn we 2,5 jaar groei kwijt in het passagiersverkeer en 3,5 jaar in het vrachtverkeer.

Bovendien luidt Belgocontrol, het overheidsbedrijf dat instaat voor de veiligheid van de luchtvaart, de alarmklok. Door een akkoord tussen de Staat en de gewesten moet Belgocontrol zijn navigatiediensten aan Charleroi en Luik grotendeels gratis leveren.

Daarom deze vragen:

1. Is het akkoord tussen de Staat en de gewesten waardoor Belgocontrol zijn navigatiediensten aan Charleroi en Luik grotendeels gratis moet leveren wel houdbaar, gezien de economische omstandigheden in de luchtvaartsector?

2. Overweegt de staatssecretaris aan te dringen op nieuwe onderhandelingen van dit akkoord, dat nadelig is voor het overheidsbedrijf Belgocontrol en dus voor de belastingbetaler?

 
Réponse reçue le 22 février 2010 : Antwoord ontvangen op 22 februari 2010 :

Je renvoie l’honorable membre à ma réponse aux questions jointes de M. Koen Bultinck sur "l'aéroport régional de Courtrai-Wevelgem" (n° 17013) et de M. Roel Deseyn sur "les aéroports régionaux" (n° 17533), publiée dans le Compte Rendu Intégral provisoire de la Commission de l’Infrastructure, des Communications et des Entreprises Publiques de 11 janvier 2010 (CRIV 52 COM 740 - p. 15-17).

J’attire votre attention sur le fait que l’accord de coopération est également d’application pour les aéroports d’Oostende-Brugge et Antwerpen-Deurne.

Ik verwijs het geachte lid naar mijn antwoord op de samengevoegde mondelinge vragen van de heer Koen Bultinck over "de regionale luchthaven Kortrijk-Wevelgem" (nr. 17013) en van de heer Roel Deseyn over "de regionale luchthavens" (nr. 17533), gepubliceerd in het voorlopig Integraal verslag van de Commissie Infrastructuur, het Verkeer en de Overheidsbedrijven van 11 januari 2010 (CRIV 52 COM 740 - p. 15-17).

Ik trek uw aandacht op het feit dat het samenwerkingsakkoord ook van toepassing is voor de luchthavens Oostende-Brugge en Antwerpen-Deurne.