SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2009-2010 Zitting 2009-2010
________________
4 février 2010 4 februari 2010
________________
Question écrite n° 4-6801 Schriftelijke vraag nr. 4-6801

de Anke Van dermeersch (Vlaams Belang)

van Anke Van dermeersch (Vlaams Belang)

au vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles

aan de vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen
________________
Service public fédéral (SPF) Finances - Comptes fiscaux annuels - Transmission tardive à la Cour des comptes - Mesures Federale Overheidsdienst (FOD) Financiën - Fiscale jaarrekeningen - Laattijdige voorlegging aan het Rekenhof - Maatregelen 
________________
administration fiscale
Cour des comptes (Belgique)
bilan
belastingadministratie
Rekenhof (België)
balans
________ ________
4/2/2010 Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 11/3/2010 )
16/3/2010 Antwoord
4/2/2010 Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 11/3/2010 )
16/3/2010 Antwoord
________ ________
Question n° 4-6801 du 4 février 2010 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 4-6801 d.d. 4 februari 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Le service public fédéral (SPF) Finances continue à transmettre en retard son compte fiscal annuel à la Cour des comptes. Comme les années antérieures, aucun des 531 comptes fiscaux annuels afférents à l'année qui précède n'avait encore été transmis au 30 octobre 2009. Pour l'année 2007, douze comptes annuels de l'Administration des douanes et accises faisaient encore défaut. Les comptes annuels 2007 de l'Administration des contributions directes ont été transmis le 5 août 2009 et ceux de l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), de l'enregistrement et des domaines, le 23 septembre 2009. C'est-à-dire avec environ un an de retard.

Quelles mesures le ministre a-t-il prises pour combler ces retards persistants ?

 

De Federale Overheidsdienst (FOD) Financiën blijft zijn fiscale jaarrekening te laat voorleggen aan het Rekenhof. Net zoals in de voorgaande jaren was op 30 oktober 2009 nog geen enkele van de 531 fiscale jaarrekeningen over voorgaand jaar voorgelegd. Voor 2007 ontbraken nog twaalf jaarrekeningen van de administratie der Douane en Accijnzen. De jaarrekeningen over 2007 van de administratie van de Directe Belastingen waren op 5 augustus 2009 ingediend en de jaarrekeningen van de administratie van de Belasting over de toegevoegde waarde (BTW), Registratie en Domeinen pas op 23 september 2009. Dat is ongeveer een jaar te laat.

Welke maatregelen heeft de minister genomen om deze hardnekkige vertragingen weg te werken?

 
Réponse reçue le 16 mars 2010 : Antwoord ontvangen op 16 maart 2010 :

L’Administration des douane et accises reconnaît que, lors du démarrage du bureau Unique en juin 2007 et de la transition vers PLDA en février 2008, des problèmes se sont produits pour la comptabilisation correcte des redevabilités à percevoir par ses soins. Les recettes et les dépenses pendant cette période n’ont pas toujours été communiquées à Trésorerie dans les délais prescrits.

Dans le courant du second semestre 2009, l’Administration des douane et accises est parvenue à nouveau à effectuer des clôtures journalières et mensuelles correctes, ce qui a alors permis à la Trésorerie d’effectuer des décomptes corrects ainsi que :

  • d’exécuter toutes les régularisations du passé, et plus particulièrement celles relatives aux remboursements;

  • de clôturer définitivement les années comptables 2007 et 2008, avec exécution des corrections requises et nécessaires.

Depuis septembre 2009, tous les états sont rédigés et fournis dans les délais avec les chiffres corrects.

De Administratie der douane en accijnzen onderkent dat bij de opstart van het Enig Kantoor in juni 2007, en de overgang naar PLDA in februari 2008 er zich problemen hebben voorgedaan met de correcte boeking van de door haar te innen belastingen. De ontvangsten en uitgaven werden in die periode daarom niet steeds binnen de voorgeschreven termijnen aan de Thesaurie medegedeeld.

In de tweede helft van 2009 is de Administratie der douane en accijnzen er echter in geslaagd om opnieuw dagelijkse en maandelijkse correcte afsluitingen te maken, waardoor de Thesaurie in staat werd gesteld vanaf dan terug correcte afrekeningen te maken, alsmede :

  • al de nodige regularisaties uit het verleden, in het bijzonder met betrekking tot de terugbetalingen door te voeren;

  • de boekingsjaren 2007 en 2008 definitief af te sluiten, met het doorvoeren van de vereiste en nodige correcties.

Sedert september 2009 worden alle staten tijdig opgemaakt en afgeleverd, met correcte cijfers.