SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2009-2010 Zitting 2009-2010
________________
2 février 2010 2 februari 2010
________________
Question écrite n° 4-6780 Schriftelijke vraag nr. 4-6780

de Hugo Vandenberghe (CD&V)

van Hugo Vandenberghe (CD&V)

à la ministre de la Fonction publique et des Entreprises publiques

aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
________________
Société nationale des chemins de fer belges (SNCB) - Trains qui roulent avec les portes ouvertes - Incidents Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Treinen die rijden met openstaande deuren - Incidenten 
________________
Société nationale des chemins de fer belges
transport de voyageurs
sécurité des transports
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
reizigersvervoer
veiligheid van het vervoer
________ ________
2/2/2010Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 4/3/2010)
6/5/2010Einde zittingsperiode
2/2/2010Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 4/3/2010)
6/5/2010Einde zittingsperiode
________ ________
Question n° 4-6780 du 2 février 2010 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 4-6780 d.d. 2 februari 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Dans un rapport confidentiel de la Société nationale des chemins de fer belges (SNCB) qu'a pu parcourir la rédaction d'un journal, on peut lire que durant le dernier semestre se sont produits au moins huit incidents dans lesquels des trains à double étage roulaient les portes ouvertes. Au moins à quarante-huit reprises les portes ne voulaient pas se fermer dans les stations et dans quarante et un cas, elles refusaient de s'ouvrir.

Je souhaiterais obtenir une réponse aux questions suivantes.

1. Combien y a-t-il eu d'incidents de trains circulant avec des portes ouvertes durant les dix dernières années ? J'aimerais une répartition par année.

2. Combien de ces incidents ont-ils eu des conséquences mortelles ? J'aimerais une répartition par année ?

3. Quelles mesures la ministre prendra-t-elle pour éviter pareils incidents à l'avenir ?

 

In een vertrouwelijk rapport van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) dat de redactie van een krant kon inkijken staat dat er het voorbije half jaar minstens acht incidenten waren met dubbeldekstreinen die reden met openstaande deuren. Zeker achtenveertig keer wilden de deuren in het station niet sluiten en in eenenveertig gevallen weigerden ze open te gaan.

Graag had ik een antwoord gekregen op de volgende vragen:

1. Hoeveel incidenten waren er de voorbije tien jaar met treinen die reden met openstaande deuren? Graag had ik een uitsplitsing per jaartal bekomen.

2. Hoeveel incidenten hadden een dodelijke afloop? Graag had ik een uitsplitsing per jaartal bekomen.

3. Welke maatregelen wil de geachte minister nemen om dergelijke incidenten in de toekomst te vermijden?