SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2009-2010 Zitting 2009-2010
________________
1 février 2010 1 februari 2010
________________
Question écrite n° 4-6699 Schriftelijke vraag nr. 4-6699

de Yves Buysse (Vlaams Belang)

van Yves Buysse (Vlaams Belang)

au secrétaire d'État à la Mobilité, adjoint au Premier Ministre

aan de staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
________________
Société nationale des chemins de fer belges (SNCB) - Train direct rapide Aarschot-Bruxelles - Manque de places assises - Mesures Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Rechtstreekse sneltrein Aarschot-Brussel - Gebrek aan zitplaatsen - Maatregelen 
________________
Société nationale des chemins de fer belges
transport de voyageurs
migration alternante
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
reizigersvervoer
pendel
________ ________
1/2/2010 Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 4/3/2010 )
9/2/2010 Antwoord
1/2/2010 Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 4/3/2010 )
9/2/2010 Antwoord
________ ________
Question n° 4-6699 du 1 février 2010 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 4-6699 d.d. 1 februari 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Le train direct rapide de 7h 26 d'Aarschot à destination de Bruxelles-Midi a été récemment remplacé par un nouveau train à double étage. Malheureusement, le nombre de places assises reste encore insuffisant. Les voyageurs montant à Aarschot ne trouvent généralement que quelques sièges libres dans chaque wagon. Les autres doivent rester debout ou prendre place dans les escaliers. Selon nous, il est anormal que les voyageurs aient une probabilité quotidienne plus élevée de devoir rester debout que de pouvoir s'asseoir.

1. La Société nationale des chemins de fer belges (SNCB) a-t-elle déjà mesuré la pénurie de places assises sur le train à double étage de 7h 26 à Aarschot ?

2. Dans la négative, la SNCB s'en occupera-t-elle bientôt ?

3. Quelles initiatives la SNCB prendra-t-elle afin d'augmenter le nombre de places assises sur ce train ?

4. Une liaison rapide supplémentaire d'Aarschot à Bruxelles sans arrêt à Louvain peut-elle être envisagée ?

 

De rechtstreekse sneltrein van 7 u 26 in Aarschot met bestemming Brussel-Zuid werd onlangs vervangen door een nieuwe dubbeldekstrein. Helaas blijkt het aantal zitplaatsen nog steeds ontoereikend te zijn. Voor de reizigers vanuit Aarschot zijn er veelal slechts enkele plaatsen per wagon open. De rest moet rechtstaan of plaats nemen op de trappen. Het lijkt ons niet de bedoeling te zijn dat treinreizigers elke dag een grotere kans lopen om te moeten rechtstaan op de trein dan dat ze kunnen gaan zitten.

1. Heeft de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) al metingen verricht naar het tekort aan zitplaatsen op de dubbeldekstrein van 7 u 26 in Aarschot?

2. Zo neen, zal de NMBS dat snel doen?

3. Welke maatregelen zal de NMBS nemen om de capaciteit van het aantal zitplaatsen op deze trein te verhogen?

4. Kan de inzet van een extra sneltrein van Aarschot naar Brussel zonder stilstand te Leuven overwogen worden?

 
Réponse reçue le 9 février 2010 : Antwoord ontvangen op 9 februari 2010 :

J’ai l’honneur de signaler à l’honorable membre que cette question relève de la compétence de la ministre de la Fonction publique et des Entreprises publiques

Ik heb de eer het geachte lid te melden dat deze vraag tot de bevoegdheid van de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven behoort.