SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2007-2008 Zitting 2007-2008
________________
3 avril 2008 3 april 2008
________________
Question écrite n° 4-665 Schriftelijke vraag nr. 4-665

de Martine Taelman (Open Vld)

van Martine Taelman (Open Vld)

au vice-premier ministre et ministre de la Justice et des Réformes institutionnelles

aan de vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
________________
Merksplas - Extension de la capacité - Conteneurs préfabriqués - État d’avancement Merksplas - Uitbreiding capaciteit - Geprefabriceerde containers - Stand van zaken 
________________
établissement pénitentiaire
internement psychiatrique
détenu
strafgevangenis
opname in psychiatrische kliniek
gedetineerde
________ ________
3/4/2008 Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 )
5/1/2009 Dossier gesloten
3/4/2008 Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 )
5/1/2009 Dossier gesloten
________ ________
Herindiening van : schriftelijke vraag 4-159
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2500
Herindiening van : schriftelijke vraag 4-159
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2500
________ ________
Question n° 4-665 du 3 avril 2008 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 4-665 d.d. 3 april 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Le gouvernement a décidé d’étendre la capacité de Merksplas en y installant quelques conteneurs préfabriqués. Selon les dernières données, un entrepreneur devrait être connu pour décembre.

La date butoir fixée (réception avant le début des congés 2008 du secteur de la construction) est-elle encore retenue ?

Où en est la procédure de sélection d’un entrepreneur ?

 

De regering besliste om in Merksplas de capaciteit uit te breiden door enkele geprefabriceerde containers te plaatsen. Volgens de laatste gegevens zou tegen december een aannemer bekend moeten zijn.

Wordt de huidige deadline (oplevering voor bouwverlof 2008) nog gevolgd?

Hoever staat het met de selectieprocedure voor het vinden van een aannemer?