SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2007-2008 Zitting 2007-2008
________________
3 avril 2008 3 april 2008
________________
Question écrite n° 4-664 Schriftelijke vraag nr. 4-664

de Martine Taelman (Open Vld)

van Martine Taelman (Open Vld)

au vice-premier ministre et ministre de la Justice et des Réformes institutionnelles

aan de vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
________________
Établissement pénitentiaire d'Herentals - Extension de la capacité - État d'avancement (Transformation d'une caserne - Modification de la destination de la zone - Adjudication) Strafinstelling Herentals - Uitbreiding van de capaciteit - Stand van zaken (Ombouwen van een kazerne - Wijziging van de zonering - Aanbesteding) 
________________
établissement pénitentiaire
adjudication de marché
base militaire
aménagement du territoire
urbanisme
marché public
strafgevangenis
openbare aanbesteding
militaire basis
ruimtelijke ordening
stedenbouw
overheidsopdrachten
________ ________
3/4/2008 Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 )
5/1/2009 Dossier gesloten
3/4/2008 Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 )
5/1/2009 Dossier gesloten
________ ________
Herindiening van : schriftelijke vraag 4-157
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2499
Herindiening van : schriftelijke vraag 4-157
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2499
________ ________
Question n° 4-664 du 3 avril 2008 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 4-664 d.d. 3 april 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Le gouvernement a décidé de transformer une caserne en établissement pénitentiaire à Herentals. Selon les dernières données, un entrepreneur devrait être connu pour décembre. Le ministre des Finances, Didier Reynders, m'a déclaré que la caserne était située dans une zone de loisirs et qu'il fallait dès lors modifier la destination de la zone. Il prévoyait en outre que le dossier d'adjudication ne serait prêt qu'à la fin de cette année.

Où en est ce dossier ? La destination de la zone où se situe la caserne a-t-elle déjà été modifiée ?

Où en est le dossier d'adjudication ? Quel est le calendrier suivi par la ministre ? Quand ce nouvel établissement sera-t-il, selon elle, opérationnel ?

 

De regering besliste om in Herentals een nieuwe instelling te bouwen door een kazerne om te bouwen tot gevangenis. Volgens de laatste gegevens zou tegen december een aannemer bekend moeten zijn. De minister van Financiën, Didier Reynders, liet me toen weten dat de kazerne in een recreatiegebied ligt, waardoor de zonering moest gewijzigd worden. Tevens verwachtte hij dat het aanbestedingsdossier pas eind dit jaar zou klaar zijn.

Hoever staat het met dit dossier? Is de zonering van het gebied waarin de kazerne ligt al veranderd?

Hoever staat het met het aanbestedingdossier? Welke timing volgt de geachte minister verder, wanneer denkt zij dat deze nieuwe instelling operationeel kan zijn?