SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2009-2010 Zitting 2009-2010
________________
29 janvier 2010 29 januari 2010
________________
Question écrite n° 4-6639 Schriftelijke vraag nr. 4-6639

de Christine Defraigne (MR)

van Christine Defraigne (MR)

à la vice-première ministre et ministre de l'Emploi et de l'Égalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile

aan de vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
________________
Office national de l'emploi (ONEm) - Exclusions - Nombre - Critères - Assouplissement - Mesures temporaires et exceptionnelles - Effets de la crise - Situation des demandeurs d'emploi - Concertation avec les CPAS et le Forem Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) - Uitsluitingen - Aantal - Criteria - Versoepeling - Tijdelijke en uitzonderlijke maatregelen - Effecten van de crisis - Situatie van de werkzoekenden - Overleg met de OCMW's en de Forem 
________________
chômeur
Office national de l'emploi
demande d'emploi
CPAS
werkloze
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening
zoeken naar een baan
OCMW
________ ________
29/1/2010Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 4/3/2010)
6/5/2010Einde zittingsperiode
29/1/2010Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 4/3/2010)
6/5/2010Einde zittingsperiode
________ ________
Question n° 4-6639 du 29 janvier 2010 : (Question posée en français) Vraag nr. 4-6639 d.d. 29 januari 2010 : (Vraag gesteld in het Frans)

D'après le journal De Morgen, sur base des chiffres de l'Office national de l'emploi (ONEm), au cours des six premiers mois de l'année 2009, l'ONEm a exclu 3 147 demandeurs d'emploi pour diverses raisons. En plus de ces 3 147 exclusions, 3 928 personnes ont été suspendues temporairement.

Depuis le début du mois de juillet 2004, l'ONEm, appliquant des mesures de contrôle plus strictes, a donc sanctionné 30 539 personnes.

Ces personnes exclues n'ont d'autres moyens que de se tourner vers les centres publics d'action sociale (CPAS) afin d'obtenir un revenu d'intégration. Je tiens à vous préciser qu'il est inscrit dans notre Constitution, en son article 23, que chacun a le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine. Les CPAS ne s'en sortent donc plus. Ils jugent les sanctions de l'ONEm arbitraires, systématiques et subjectives.

Suite au nombre croissant de chômeurs, au nombre d'exclusions de l'ONEm et donc de personnes s'adressant aux CPAS et suite à la crise, j'aimerais que vous répondiez à ces questions :

1. Étant en période de crise, ne pensez-vous pas qu'il serait judicieux de revoir les critères d'exclusion à la baisse ?

2. Le cas échéant, quelles « mesures temporaires et exceptionnelles » allez-vous prendre afin de réduire le nombre d'exclusion de l'ONEm ?

3. Combien de temps comptez-vous mettre en place ces « mesures provisoires » ?

4. À l'heure actuelle, sur quels critères se base l'ONEm pour exclure des demandeurs d'emploi ?

5. Une concertation avec le Service public wallon de l'Emploi et de la Formation (Forem) et les CPAS ne vous semblerait-il pas utile afin de discuter de la situation pour les demandeurs d'emploi qui ont perdus leur emploi suite à la crise ?

 

Volgens de krant De Morgen, die zich baseert op cijfers van de RVA, heeft de RVA in de loop van de zes eerste maanden van 2009 om diverse redenen 3147 werkzoekenden uitgesloten. Bovenop die 3147 uitsluitingen werden nog 3928 mensen tijdelijk geschorst.

De RVA heeft sedert begin juli 2004 door een strengere toepassing van de controlemaatregelen dus 30.539 werkzoekenden gestraft.

De mensen die uitgesloten zijn, zijn verplicht zich tot de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW's) te wenden om een leefloon aan te vragen. Ik wijs erop dat artikel 23 van onze Grondwet bepaalt dat iedereen het recht heeft een menswaardig leven te leiden. De OCMW's kunnen die situaties niet meer aan. Ze vinden de sancties van de RVA willekeurig, systematisch en subjectief.

Ik kreeg graag een antwoord op de volgende vragen, die verband houden met de stijging van het aantal werklozen, van het aantal uitsluitingen door de RVA en dus ook van het aantal mensen dat zich tot de OCMW's moet wenden, en die ook verband houden met de crisis.

1. Denkt u niet dat het in deze periode van crisis verstandig zou zijn de uitsluitingscriteria te versoepelen?

2. Welke “tijdelijke en uitzonderlijke maatregelen” zult u in voorkomend geval nemen om het aantal uitsluitingen door de RVA te verminderen?

3. Voor welke periode zult u die “voorlopige maatregelen” uitvaardigen?

4. Op welke criteria baseert de RVA zich momenteel om werkzoekenden uit te sluiten?

5. Denkt u niet dat het nuttig zou zijn overleg te organiseren met de Service public wallon de l'Emploi et de la Formation (Forem) en de OCMW's om de situatie van de werkzoekenden die hun baan verloren hebben als gevolg van de crisis te bespreken?