SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2007-2008 Zitting 2007-2008
________________
3 avril 2008 3 april 2008
________________
Question écrite n° 4-655 Schriftelijke vraag nr. 4-655

de Helga Stevens (CD&V N-VA)

van Helga Stevens (CD&V N-VA)

à la vice-première ministre et ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances

aan de vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
________________
Chômage - Évolution - Travailleurs des ateliers protégés Werkloosheid - Evolutie - Werknemers in beschutte werkplaatsen 
________________
chômage
handicapé mental
travailleur handicapé
répartition géographique
werkloosheid
geestelijk gehandicapte
werknemer met een beperking
geografische spreiding
________ ________
3/4/2008Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008)
1/8/2008Antwoord
3/4/2008Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008)
1/8/2008Antwoord
________ ________
Réintroduction de : question écrite 4-327 Réintroduction de : question écrite 4-327
________ ________
Question n° 4-655 du 3 avril 2008 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 4-655 d.d. 3 april 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Le ministre peut-il nous communiquer l’évolution – en nombre d’heures – du chômage économique touchant les travailleurs des ateliers protégés, à partir de l’année 2003, avec une ventilation des chiffres par communauté ?

Peut-il nous communiquer l’évolution du nombre total d’heures prestées dans les ateliers protégés, à partir de l’année 2003, avec une ventilation par communauté ?

 

Kan de geachte minister meedelen welke de evolutie is vanaf 2003 met betrekking tot de economische werkloosheid van werknemers uit beschutte werkplaatsen per gemeenschap, uitgedrukt in aantal uren?

Kan hij meedelen welke de evolutie is vanaf 2003 met betrekking tot het aantal gepresteerde uren in de beschutte werkplaatsen per gemeenschap, uitgedrukt in aantal uren?

 
Réponse reçue le 1 aôut 2008 : Antwoord ontvangen op 1 augustus 2008 :

Il n'y a pas de données disponibles auprès de l'Office national de l'emploi concernant le chômage économique des travailleurs dans les ateliers protégés.

Er zijn geen gegevens beschikbaar bij de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening aangaande de economische werkloosheid van werknemers in beschutte werkplaatsen.