SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2009-2010 Zitting 2009-2010
________________
11 janvier 2010 11 januari 2010
________________
Question écrite n° 4-6467 Schriftelijke vraag nr. 4-6467

de Cindy Franssen (CD&V)

van Cindy Franssen (CD&V)

à la ministre de l'Intérieur

aan de minister van Binnenlandse Zaken
________________
Plan fédéral de lutte contre la pauvreté - Proposition n°39 - Sensibilisation à et contrôle de l'obligation d'affichage des loyers des habitations Federaal Plan Armoedebestrijding - Voorstel nr. 39 - Sensibiliseren over en controleren van de verplichte affichering van de huurprijzen van woningen 
________________
pauvreté
location immobilière
réglementation des loyers
armoede
verhuur van onroerend goed
voorschriften voor de huurprijzen
________ ________
11/1/2010Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 11/2/2010)
17/2/2010Antwoord
11/1/2010Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 11/2/2010)
17/2/2010Antwoord
________ ________
Question n° 4-6467 du 11 janvier 2010 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 4-6467 d.d. 11 januari 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Le 4 juillet 2008, le Conseil des ministres a approuvé le Plan fédéral de lutte contre la pauvreté. Le gouvernement appliquait ainsi une disposition de l'accord du gouvernement fédéral où il s'engageait à « mener un plan ambitieux de réduction de la pauvreté et d’augmentation du pouvoir d’achat, visant en priorité les plus vulnérables de notre société. » (Accord du gouvernement fédéral, p. 20). Certaines des 59 mesures que propose le plan relèvent de la compétence de la ministre.

Depuis quelques années, les bailleurs sont obligés de mentionner, lors de toute communication publique concernant une habitation à louer, le loyer demandé et les charges communes. Dans la pratique, cette obligation est cependant insuffisamment respectée.

Le contrôle d'éventuelles infractions à cette règle relève de la compétence des communes, mais celles-ci n'organisent guère de contrôles.

C'est pourquoi le Plan prévoit ce qui suit en ce qui concerne le respect de l'obligation d'affichage des loyers: “Le ministre de l’Intérieur chargera son administration d’organiser la sensibilisation des communes, dans le cadre de la lutte contre les incivilités, afin qu’elles mettent en oeuvre les dispositions prévues en matière d’affichage obligatoire des loyers” (proposition n° 39, p. 44).

Je souhaiterais connaître les informations suivantes:

1. Quelles démarches la ministre a-t-elle entreprises pour attirer l'attention des communes sur l'obligation d'affichage des loyers des habitations à louer et sur les contrôles de l'application de cette règle?

2. De nombreuses communes ont émis des protestations contre les contrôles visant à constater les infractions à la réglementation. Pratiquement, de tels contrôles seraient impossibles dans de nombreux cas (par exemple en cas d'affichage sur internet). En outre, les communes ne disposeraient pas des moyens permettant d'assumer cette tâche.

a. Y a-t-il déjà eu une concertation entre la ministre et les administrations locales sur cette obligation d'affichage? Dans l'affirmative, quel est le résultat de cette concertation? Dans la négative, pourquoi n'y a-t-il pas encore eu de concertation à ce sujet?

b. Quelles démarches a-t-elle entreprises pour tenir compte des objections des communes quant à la réalisation de ces contrôles? Les communes sont -elles depuis lors davantage disposées à réaliser des contrôles? Peut-elle le confirmer par des chiffres?

3. Quelles communes organisent des contrôles et combien d'infractions ont-elles été constatées et sanctionnées? Je souhaiterais recevoir un aperçu par province.

 

Op 4 juli 2008 werd het Federaal Plan Armoedebestrijding goedgekeurd door de Ministerraad. De regering kwam daarmee tegemoet aan een bepaling uit het federale regeerakkoord, waarin het er zich toe verbindt " een ambitieus plan uit te voeren inzake terugdringen van armoede en verhoging van de koopkracht, met voorrang aan de meest kwetsbaren van onze samenleving " (Federaal regeerakkoord, blz. 20). Een aantal van de negenenvijftig maatregelen die in het Plan werden geformuleerd, vallen onder de bevoegdheid van de geachte minister.

Sinds enkele jaren is het voor verhuurders verplicht om bij elke publieke communicatie met betrekking tot een huurwoning de gevraagde huurprijs en de gemeentelasten te vermelden. Dit wordt in de praktijk echter onvoldoende opgevolgd.

Het controleren van inbreuken op deze regel behoort echter tot de bevoegdheden van de gemeenten, maar zij organiseren amper controles.

Derhalve stelt het Plan, met betrekking tot het doen naleven van de verplichte affichering van huurprijzen, het volgende: " De minister van Binnenlandse Zaken zal zijn administratie ermee belasten de sensibilisering van de gemeenten te organiseren, in het kader van de strijd tegen overlast, opdat ze de voorziene maatregelen inzake verplichte affichering van de huurprijzen uitvoeren " (voorstel nr. 39, blz. 45).

Graag had ik het volgende vernomen:

1. Welke stappen heeft de geachte minister ondernomen om de gemeenten te wijzen op de verplichte affichering van de huurprijzen van huurwoningen en de controles op het toepassen van deze regel?

2. Er was protest van veel gemeenten over de controles om inbreuken op de regelgeving vast te stellen. De controles zouden in veel gevallen (bij voorbeeld bij affichering op het internet) praktisch niet mogelijk zijn. Bovendien zouden zij niet over de middelen beschikken om deze taak op zich te nemen.

a. Heeft er overleg plaatsgevonden tussen haar en de lokale besturen over de verplichte affichering? Zo ja, welk resultaat heeft dit overleg opgeleverd? Zo neen, waarom werd er over dit onderwerp nog niet overlegd?

b. Welke stappen heeft zij genomen om tegemoet te komen aan de bedenkingen van de gemeenten bij het uitvoeren van de controles? Is er sinds het nemen van deze bijkomende initiatieven meer bereidheid bij de gemeenten om controles uit te voeren? Kan zij dit staven met cijfers?

3. Welke gemeenten organiseren controles en hoeveel inbreuken zijn er reeds vastgesteld en beboet? Graag kreeg ik een overzicht per provincie.

 
Réponse reçue le 17 février 2010 : Antwoord ontvangen op 17 februari 2010 :

L’honorable membre trouvera ci-après la réponse à sa question.

Le Service public fédéral (SPF) Intérieur, dans le cadre des Plans stratégiques et de Prévention offre à plus de 102 villes et communes la possibilité de mener à bien des projets de lutte contre les nuisances sociales. D’autre part, les communes disposant de gardiens de la Paix – constatateurs peuvent charger ceux-ci de réaliser des constatations liées à l’obligation d’affichage des loyers pour peu que celle-ci soit prévue par le règlement communal. Juridiquement, il n’y a cependant pas d’obligation d’infliger une amende administrative. La décision d’infliger ou non une amende administrative relève de la compétence décisionnelle autonome du fonctionnaire sanctionnateur. Le cas échéant, ce dernier décide également du montant de l’amende. Il n’est pas de mon ressort de donner des instructions en la matière.

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op haar vraag.

In het kader van de Strategische Veiligheids- en Preventieplannen biedt de Federale Overheidsdienst (FOD) Binnenlandse Zaken aan meer dan 102 steden en gemeenten de mogelijkheid om projecten ter bestrijding van sociale overlast tot een goed einde te brengen. Anderzijds kunnen de gemeenten die over Gemeenschapswachten – vaststellers beschikken, deze belasten met vaststellingen in verband met de verplichte affichering van huurprijzen, voor zover deze verplichting in het gemeentelijk reglement werd opgenomen. Juridisch gezien is er echter geen verplichting om een administratieve boete op te leggen. Het behoort tot de autonome beslissingsbevoegdheid van de sanctionerend ambtenaar om al dan niet een administratieve geldboete op te leggen, alsook om gebeurlijk het bedrag van de geldboete vast te leggen. Het is niet mijn bevoegdheid om desbetreffende instructies te geven.