SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2009-2010 Zitting 2009-2010
________________
7 décembre 2009 7 december 2009
________________
Question écrite n° 4-6248 Schriftelijke vraag nr. 4-6248

de Helga Stevens (Indépendant)

van Helga Stevens (Onafhankelijke)

au secrétaire d'État aux Affaires sociales, chargé des Personnes handicapées, adjoint à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'intégration sociale

aan de staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
________________
Direction générale Personnes handicapées - Disponibilité de données chiffrées - Ventilations par pathologie ou handicap Directie-generaal Personen met een handicap - Beschikbaarheid van cijfermateriaal - Opsplitsingen per pathologie of handicap 
________________
assurance d'invalidité
handicapé
statistique officielle
invaliditeitsverzekering
gehandicapte
officiële statistiek
________ ________
7/12/2009Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010)
9/2/2010Antwoord
7/12/2009Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010)
9/2/2010Antwoord
________ ________
Réintroduction de : question écrite 4-4836 Réintroduction de : question écrite 4-4836
________ ________
Question n° 4-6248 du 7 décembre 2009 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 4-6248 d.d. 7 december 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Dans ma question écrite n° 4-1122 je demandais des informations sur le nombre de personnes atteintes d'un handicap auditif ou visuel qui ont été convoquées dans les années 2000 à 2008 pour une révision de leur situation. Je souhaitais également savoir dans combien de cas le taux d'invalidité des intéressés avait été revu à la baisse et quelle était la motivation de cette décision.

La secrétaire d'État qui vous a précédé, Mme Julie Fernandez Fernandez, a répondu que la Direction générale Personnes handicapées ne disposait pas de chiffres concernant le nombre de personnes handicapées par type de pathologie comme le handicap auditif ou visuel et que, par conséquent, elle ne pouvait pas répondre aux questions posées.

Elle ajoutait toutefois que des chiffres sur le type de handicap devraient être disponibles à l'avenir pour pouvoir répondre à des questions analytiques comme les miennes. Elle demanderait des moyens supplémentaires à cet effet et espérait pouvoir répondre à l'avenir à mes questions en la matière.

Je souhaite poser à ce sujet les questions suivantes :

1. Quelles démarches ont-elles été entre-temps entreprises concernant la disponibilité des chiffres demandés ? Des moyens supplémentaires ont-ils été demandés et obtenus ? Comment ont-ils été utilisés ?

2. La Direction générale est-elle déjà à même de répondre à mes questions concrètes ? Dans la négative, quand sera-ce le cas ?

 

In mijn schriftelijke vraag nr. 4-1122 informeerde ik naar het aantal personen met een auditieve, respectievelijk een visuele handicap die in de jaren 2000 tot 2008 ambtshalve opgeroepen werden voor een herziening van hun toestand. Ook wilde ik weten in hoeveel gevallen dit tot een herziening naar beneden van de invaliditeitsgraad van de betrokkenen leidde en wat daar dan de motivering voor was.

De voorgangster van de geachte staatssecretaris, mevrouw Julie Fernandez Fernandez, antwoordde dat de directie-generaal Personen met een handicap tot dan toe niet beschikte over cijfermateriaal met betrekking tot het aantal personen met een bepaalde pathologie zoals een auditieve of een visuele handicap, en dat zij bijgevolg geen van vragen kon beantwoorden.

Zij voegde hier wel aan toe dat dergelijke cijfers over het soort handicap in de toekomst wel zouden moeten beschikbaar zijn om analytische vragen zoals die van mij te kunnen beantwoorden. Zij zou bijkomende middelen vragen om dit mogelijk te maken en hoopte in de toekomst op mijn vragen ter zake te kunnen antwoorden.

Graag had ik hierover volgende vragen gesteld:

1. Welke stappen werden in tussentijd genomen in verband met de beschikbaarheid van de gevraagde cijfers? Werden bijkomende middelen aangevraagd en bekomen? Hoe werden deze aangewend?

2. Is de directie-generaal ondertussen reeds in staat om mijn concrete vragen te beantwoorden? Zo nee, tegen wanneer zal dit het geval zijn?

 
Réponse reçue le 9 février 2010 : Antwoord ontvangen op 9 februari 2010 :

En réponse à sa question, j’ai l’honneur de communiquer à l’honorable membre, les renseignements suivants.

La Direction générale pour les Personnes handicapées n'est actuellement pas encore en mesure de répondre à ce type de questions. Elle ne pourra y répondre à l'avenir qu'au moment où le centre d'expertise médicale disposera d'un système de codage.

Ce système de codage est prévu dans le cadre du dossier médical électronique dont l'instauration est prévue dans le courant de 2010. Le système de codage ne pourra être appliqué que pour les nouvelles demandes et ne produira ses effets qu'après un certain temps.

In antwoord op haar vraag, heb ik de eer het geachte lid volgende inlichtingen mee te delen.

De Directie-generaal voor Personen met een Handicap is op heden nog niet in staat om dergelijke vragen te beantwoorden. Ze zal die vragen pas in de toekomst kunnen beantwoorden van zodra het centrum voor medische expertise beschikt over een coderingssysteem.

Dit coderingssysteem is voorzien in het kader van het elektronisch medisch dossier waarvan de ingebruikname is voorzien in de loop van 2010. Het coderingssysteem zal enkel kunnen toegepast worden voor nieuwe aanvragen en het zal pas effect hebben na een zekere termijn.