SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2009-2010 Zitting 2009-2010
________________
7 décembre 2009 7 december 2009
________________
Question écrite n° 4-6244 Schriftelijke vraag nr. 4-6244

de Yves Buysse (Vlaams Belang)

van Yves Buysse (Vlaams Belang)

au secrétaire d'État aux Affaires sociales, chargé des Personnes handicapées, adjoint à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'intégration sociale

aan de staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
________________
Services publics - Traducteurs - Interprètes - Coût Overheidsdiensten - Vertalers - Tolken - Kostprijs 
________________
profession de l'information
traduction
interprétation
coût de fonctionnement
ministère
beroep in het informatiewezen
vertaling
tolken
bedrijfskosten
ministerie
________ ________
7/12/2009 Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 )
6/5/2010 Einde zittingsperiode
7/12/2009 Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 )
6/5/2010 Einde zittingsperiode
________ ________
Réintroduction de : question écrite 4-4039 Réintroduction de : question écrite 4-4039
________ ________
Question n° 4-6244 du 7 décembre 2009 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 4-6244 d.d. 7 december 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Pas mal de services publics ont fréquemment recours à des traducteurs/interprètes, assermentés ou non.

Je souhaiterais que le ministre réponde aux questions suivantes :

1. Dans quels services relevant de votre tutelle et pour quelles matières a-t-on recours à des traducteurs/interprètes et quel en est le fondement légal?

2. Combien de fois ces services ont-ils eu recours à un traducteur/interpète en 2007 et 2008?

3. Combien ces traducteurs/interprètes ont-ils coûté aux pouvoirs publics en 2007 et 2008?

4. Quelle est la part de ces coûts d'interprétation et de traduction qui est répercutée sur leurs utilisateurs?

 

Nogal wat overheidsdiensten maken veelvuldig gebruik van al dan niet beëdigde vertalers/tolken.

Graag had ik van de geachte minister antwoord gekregen op de volgende vragen:

1. In welke diensten die onder uw voogdij staan en voor welke zaken wordt gebruik gemaakt van vertalers/tolken en wat is de wettelijke basis daarvoor?

2. Hoeveel keer werd door deze diensten in 2007 en 2008 gebruik gemaakt van een vertaler/tolk ?

3. Hoeveel hebben deze vertalers/tolken binnen deze diensten de overheid gekost in 2007 en 2008?

4. Hoeveel van deze kosten inzake tolk- en vertaaldiensten worden verder doorgerekend aan de gebruikers ervan?