SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2009-2010 Zitting 2009-2010
________________
7 décembre 2009 7 december 2009
________________
Question écrite n° 4-6234 Schriftelijke vraag nr. 4-6234

de Helga Stevens (Indépendant)

van Helga Stevens (Onafhankelijke)

au secrétaire d'État aux Affaires sociales, chargé des Personnes handicapées, adjoint à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'intégration sociale

aan de staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
________________
Fonds pour l'emploi des personnes handicapées - État d'avancement Fonds voor de tewerkstelling van personen met een handicap - Stand van zaken 
________________
Office national de sécurité sociale
Conseil supérieur national des personnes handicapés
handicapé
intégration des handicapés
travailleur handicapé
fonds budgétaire
Conférence interministérielle
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
Nationale Hoge Raad voor Personen met een handicap
gehandicapte
integratie van gehandicapten
werknemer met een beperking
begrotingsfonds
Interministeriële Conferentie
________ ________
7/12/2009Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010)
6/5/2010Einde zittingsperiode
7/12/2009Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010)
6/5/2010Einde zittingsperiode
________ ________
Réintroduction de : question écrite 4-3957 Réintroduction de : question écrite 4-3957
________ ________
Question n° 4-6234 du 7 décembre 2009 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 4-6234 d.d. 7 december 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

L'accord interprofessionnel de 2005-2006 prévoyait la création d'un Fonds pour l'emploi des personnes handicapées auprès de l'Office national de sécurité sociale. Le Conseil supérieur national des personnes handicapées a déjà émis un avis sur l'utilisation du Fonds, se prononçant en faveur de la création directe d'emplois.

Dans votre note de politique du 5 novembre 2008, vous indiquiez qu'à votre initiative, la question du Fonds avait été mise à l'ordre du jour du groupe de travail “Emploi des personnes handicapées” de la Conférence interministérielle “Bien-être, Sport et Famille », afin d’éviter que le Fonds ne fasse double emploi avec d’autres initiatives, qu’elles soient régionales ou fédérales. Ces travaux devaient aboutir à l’adoption d’une note d’orientation.

Dans cette même note de politique, vous indiquiez votre intention de collaborer en 2009, avec la ministre de l'Emploi et l'ensemble des acteurs concernés, à l'élaboration d'une proposition concrète concernant le Fonds. En fonction de la concertation, la mobilisation des moyens de ce Fonds sera envisagée en 2010.

Je souhaiterais obtenir une réponse aux questions suivantes :

1. Quelles démarches le groupe de travail de la Conférence interministérielle a-t-il déjà entreprises? Dispose-t-on déjà de la note d'orientation? Dans l'affirmative, en quoi consiste-t-elle et est-il possible d'en obtenir un exemplaire? Dans la négative, quand devrait-elle être disponible?

2. Où en est l'élaboration d'une proposition concrète concernant le Fonds? Une concertation a-t-elle déjà eu lieu avec la ministre de l'Emploi et les autres acteurs? Dans l'affirmative, qu'en est-il résulté? Dans la négative, quand devrait-elle avoir lieu?

3. Les moyens du Fonds seront-ils mobilisés en 2010? Dans l'affirmative, de quelle manière et de quels montants s'agit-il? Dans la négative, pourquoi? Par ailleurs, d'où proviennent les moyens destinés à ce Fonds?

4. Une concertation aura-t-elle lieu respectivement avec le VAPH et l'AGEWIPH afin d'éviter les doubles emplois? Ou avec respectivement le VDAB et le FOREM étant donné qu'on est ici dans le domaine de l'emploi?

 

Het interprofessioneel akkoord van 2005-2006 voorzag in de oprichting van een Fonds voor de tewerkstelling van personen met een handicap dat bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid werd ondergebracht. De Nationale Hoge Raad voor Personen met een handicap bracht reeds advies uit over het gebruik van het fonds en verklaarde zich daarin voorstander van de rechtstreekse creatie van banen.

In uw beleidsnota van 5 november 2008 vermeldde u dat de kwestie van het fonds op uw initiatief op de agenda van de werkgroep 'tewerkstelling van personen met een handicap' van de interministeriële conferentie 'Welzijn, Sport en Gezin' werd geplaatst om overbodige overlappingen met andere initiatieven, zowel regionale als federale, te vermijden. Deze werkzaamheden dienden uit te monden in het aannemen van een oriëntatienota.

In diezelfde beleidsnota zegde u toe dat u in 2009 in samenwerking met de minister van Werk en al de betrokken actoren zou werken aan de uitwerking van een concreet voorstel over het Fonds. Naar gelang van het overleg, zou de mobilisatie van de middelen van dit Fonds in 2010 worden overgewogen.

Graag had ik u hierover volgende vragen gesteld:

1. Welke stappen werden reeds gezet in de werkgroep van de interministeriële conferentie? Is de oriëntatienota reeds een feit? Zo ja, wat houdt deze in en is het mogelijk hiervan een exemplaar te bekomen? Zo nee, tegen wanneer is deze te verwachten?

2. Hoe staat het met de uitwerking van een concreet voorstel over het fonds? Werd reeds overleg gepleegd met de minister van Werk en andere actoren? Zo ja, wat is hiervan het resultaat? Zo nee, voor wanneer staat dit gepland?

3. Zullen in 2010 de middelen van het fonds gemobiliseerd worden? Zo ja, op welke wijze en om welke bedragen gaat het? Zo nee, waarom niet? Ook: uit welke bron komen de middelen voor dit fonds?

4. Zal er overlegd worden met het VAPH respectievelijk AGEWIPH ten einde overlapping of dubbel werk te vermijden? Of met de VDAB respectievelijk FOREM aangezien het werkgelegenheid betreft?