SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2009-2010 Zitting 2009-2010
________________
7 décembre 2009 7 december 2009
________________
Question écrite n° 4-6227 Schriftelijke vraag nr. 4-6227

de Helga Stevens (Indépendant)

van Helga Stevens (Onafhankelijke)

au secrétaire d'État aux Affaires sociales, chargé des Personnes handicapées, adjoint à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'intégration sociale

aan de staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
________________
Personnes handicapées - Bibliographie des études et des enquêtes Personen met een handicap - Bibliografie van studies en onderzoeken 
________________
handicapé
intégration des handicapés
travailleur handicapé
bibliographie
Conférence interministérielle
gehandicapte
integratie van gehandicapten
werknemer met een beperking
bibliografie
Interministeriële Conferentie
________ ________
7/12/2009Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010)
28/1/2010Antwoord
7/12/2009Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010)
28/1/2010Antwoord
________ ________
Réintroduction de : question écrite 4-3950 Réintroduction de : question écrite 4-3950
________ ________
Question n° 4-6227 du 7 décembre 2009 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 4-6227 d.d. 7 december 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

La note de politique du 5 novembre 2009 de votre prédécesseur, Mme Julie Fernandez Fernandez, montre que peu d'études traitent de la question des personnes handicapées sur le marché de l'emploi. De nombreux acteurs indiquent cependant l'existence de nombreux pièges à l'emploi pour les personnes handicapées. Votre prédécesseur affirmait opportunément l'importance d'objectiver cette question et d'identifier ces obstacles.

C'est la raison pour laquelle votre prédécesseur a lancé un travail de réflexion au sein du groupe de travail emploi de la Conférence interministérielle Bien-être sur la question et le partage des connaissances en la matière. Une bibliographie commune a été réalisée à cet effet sur les études et enquêtes sur l'emploi et les personnes handicapées sur le territoire belge.

Je souhaiterais savoir :

1. Quels sont les résultats concrets que la réflexion précitée du groupe de travail emploi a engrangés jusqu'ici?

2. La bibliographie commune a-t-elle été réalisée entre-temps? Dans l'affirmative, sous quelle forme (papier, digitale, internet, etc.) et à qui est-elle destinée? Dans la négative, quand cette bibliographie devrait-elle être disponible?

3. Comment fera-t-on pour que la bibliographie visée soit systématiquement actualisée?

 

De beleidsnota van 5 november 2009 van uw voorgangster, mevrouw Julie Fernandez Fernandez, vermeldt dat er niet veel studies zijn die de problematiek van personen met een handicap op de arbeidsmarkt behandelen. Talrijke actoren melden niettemin dat er inzake werk heel wat valkuilen bestaan voor personen met een handicap. Terecht stelde uw voorgangster dat het belangrijk is dat deze kwestie wordt geobjectiveerd en dat deze obstakels worden geïdentificeerd.

Daarom heeft uw voorgangster binnen de werkgroep arbeid van de interministeriële conferentie Welzijn een reflectie opgestart over dit onderwerp en over het delen van de kennis terzake. Daartoe wordt er een gemeenschappelijke bibliografie gerealiseerd over studies en onderzoeken over arbeid en personen met een handicap op het Belgisch grondgebied.

Graag had ik u gevraagd:

1. Wat zijn de concrete resultaten tot dusver van de bovengenoemde reflectie in de werkgroep arbeid?

2. Werd de gemeenschappelijke bibliografie in tussentijd reeds opgesteld? Zo ja, hoe (papier, digitaal, internet, etc.) en voor wie wordt deze bibliografie beschikbaar gesteld? Kan u me een exemplaar bezorgen? Zo nee, tegen wanneer zal de bibliografie klaar zijn?

3. Op welke wijze zal ervoor gezorgd worden dat de vermelde bibliografie systematisch geactualiseerd blijft?

 
Réponse reçue le 28 janvier 2010 : Antwoord ontvangen op 28 januari 2010 :

L’objet de votre question recouvrant en partie celui de votre question n° 4-6224, je vous prie également de bien vouloir vous référer à la réponse que je donne à celle-ci.

La bibliographie et le tableau des mesures pour l’emploi ont été mis à disposition des différents cabinets concernés sous format électronique.

Aangezien het onderwerp van uw vraag deels samenvalt met dat van uw vraag nr. 4-6224 heb ik de eer u te verwijzen naar het antwoord dat ik op die vraag heb gegeven.

De bibliografie en de tabel van de maatregelen voor de tewerkstelling zijn in elektronische versie ter beschikking gesteld van de betrokken kabinetten.