SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2009-2010 Zitting 2009-2010
________________
7 décembre 2009 7 december 2009
________________
Question écrite n° 4-6190 Schriftelijke vraag nr. 4-6190

de Helga Stevens (Indépendant)

van Helga Stevens (Onafhankelijke)

au secrétaire d'État aux Affaires sociales, chargé des Personnes handicapées, adjoint à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'intégration sociale

aan de staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
________________
Conférence interministérielle “Personnes handicapées” - Rapports - Planning Interministeriële conferentie "Personen met een handicap" - Verslagen - Planning 
________________
handicapé
rapport d'activité
Conférence interministérielle
gehandicapte
verslag over de werkzaamheden
Interministeriële Conferentie
________ ________
7/12/2009Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010)
6/5/2010Einde zittingsperiode
7/12/2009Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010)
6/5/2010Einde zittingsperiode
________ ________
Réintroduction de : question écrite 4-2767 Réintroduction de : question écrite 4-2767
________ ________
Question n° 4-6190 du 7 décembre 2009 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 4-6190 d.d. 7 december 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Après l’initiative louable prise par la secrétaire d’État de convoquer la Conférence interministérielle « Personnes handicapées », celle-ci s’est réunie pour la première fois effectivement le 9 juillet 2008. Trois groupes ont été créés : un groupe de travail « emploi », un groupe de travail « relations internationales » - visant entre autres à la mise en œuvre de la convention des Nations unies relative aux personnes handicapées – et un groupe de travail « grande dépendance ».

Je souhaiterais poser les questions suivantes :

Est-il possible d’obtenir le rapport de la Conférence interministérielle « Personnes handicapées » du 9 juillet 2008 ?

Les trois groupes de travail se sont-ils déjà réunis ? Dans l’affirmative, est-il possible d’obtenir les rapports ?

Quand sont prévues les prochaines réunions des trois groupes et de la Conférence interministérielle “ Personnes handicapées ” ?

 

Wanneer zijn de eerstvolgende vergaderingen van de drie werkgroepen en van de overkoepelende Interministeriële Conferentie “ Personen met een Handicap “ gepland ?Hebben de drie werkgroepen reeds vergaderd ? Zo ja, wanneer en is het mogelijk de verslagen toegestuurd te krijgen ?Is het mogelijk het verslag toegestuurd te krijgen van de Interministeriële Conferentie “ Personen met een Handicap “ van 9 juli 2008 ?Graag had ik hierover de volgende vragen gesteld :Nadat de geachte Staatssecretaris het lovenswaardige initiatief had genomen om de Interministeriële Conferentie “ Personen met een Handicap “ samen te roepen, kwam deze op 9 juli 2008 voor het eerst effectief bijeen. Er werden drie werkgroepen opgericht : een werkgroep “ werkgelegenheid “, een werkgroep “ Internationale betrekkingen “ – die zich met name op de inwerkingtreding van het verdrag van de Verenigde Naties voor personen met een handicap zou richten – en een werkgroep “ grote zorgbehoevendheid “.