SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2009-2010 Zitting 2009-2010
________________
7 décembre 2009 7 december 2009
________________
Question écrite n° 4-6109 Schriftelijke vraag nr. 4-6109

de Yves Buysse (Vlaams Belang)

van Yves Buysse (Vlaams Belang)

au secrétaire d'État au Budget, à la Politique de migration et d'asile, à la Politique des familles et aux Institutions culturelles fédérales

aan de staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
________________
Immigrés chômeurs - Primes de départ Werkloze migranten - Vertrekpremies 
________________
chômeur
ressortissant étranger
migrant
migration de retour
aide au retour
werkloze
buitenlandse staatsburger
migrant
remigratie
steun voor de terugkeer
________ ________
7/12/2009 Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 )
6/5/2010 Einde zittingsperiode
7/12/2009 Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 )
6/5/2010 Einde zittingsperiode
________ ________
Réintroduction de : question écrite 4-2693 Réintroduction de : question écrite 4-2693
________ ________
Question n° 4-6109 du 7 décembre 2009 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 4-6109 d.d. 7 december 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

À la mi-juin 2008, la ministre a annoncé qu'elle comptait examiner l'intérêt d'octroyer une prime de départ aux immigrés chômeurs, comme l'a fait le gouvernement espagnol. L'objectif était d'encourager financièrement les immigrés chômeurs à retourner dans leur pays d'origine.

Je souhaiterais savoir, d'une part, quelles conclusions la ministre a tirées de l'étude et, d'autre part, si des décisions ont déjà été prises pour affiner (davantage) le système des primes de départ dans notre pays. À quelles conditions la ministre soumet-elle l'obtention d'une telle prime de départ ?

 

Halfweg juni 2008 kondigde de geachte minister aan dat zij van plan was om de vertrekpremie voor werkloze migranten te bestuderen zoals die ingevoerd werd door de Spaanse regering. De bedoeling was om werkloze migranten financieel te stimuleren om terug te keren naar hun land van herkomst.

Graag had ik geweten welke conclusies zij uit haar studie heeft getrokken en of er reeds beslissingen zijn genomen om het systeem van vertrekpremies bij ons (verder) te verfijnen. Welke voorwaarden koppelt zij aan het ontvangen van een dergelijke vertrekpremie ?