SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2009-2010 Zitting 2009-2010
________________
7 décembre 2009 7 december 2009
________________
Question écrite n° 4-6025 Schriftelijke vraag nr. 4-6025

de Yves Buysse (Vlaams Belang)

van Yves Buysse (Vlaams Belang)

à la ministre de l'Intérieur

aan de minister van Binnenlandse Zaken
________________
Amendes de roulage reçues à l'étranger - Langue utilisée par les autorités administratives étrangères Verkeersboetes opgelopen in het buitenland - Taalgebruik door de buitenlandse administratieve overheden 
________________
amende
Belges à l'étranger
infraction au code de la route
emploi des langues
geldboete
Belgen in het buitenland
overtreding van het verkeersreglement
taalgebruik
________ ________
7/12/2009 Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 )
6/5/2010 Einde zittingsperiode
7/12/2009 Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 )
6/5/2010 Einde zittingsperiode
________ ________
Réintroduction de : question écrite 4-4713 Réintroduction de : question écrite 4-4713
________ ________
Question n° 4-6025 du 7 décembre 2009 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 4-6025 d.d. 7 december 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Une de mes connaissances qui habite à la Côte flamande et s'est vu infliger une amende de roulage en Allemagne me signale qu'elle a reçu des autorités administratives allemandes une lettre en français au sujet de cette infraction. En fait, un extrait des constats d'infractions de roulage était établi en allemand, mais la note explicative était en français.

Il va de soi que les administrations allemandes ne sont pas soumises à la réglementation linguistique belge, mais le fait que les autorités allemandes s'adressent en français à des habitants de la région de langue néerlandaise de Belgique interpelle.

1. Comment les autorités étrangères en général, et les autorités allemandes en particulier, qui constatent dans leur pays des infractions de roulage commises par des Belges, accèdent-elles aux données d'identification des intéressés ? Par qui celles-ci sont-elles fournies ? Y mentionne-t-on la région linguistique où habite l'intéressé ?

2. Le ministre trouve-t-il normal que, dans de telles circonstances, une personne habitant à la Côte flamande reçoive d'autorités étrangères un courrier établi en français ? Une initiative sera-t-elle prise pour éviter dans la mesure du possible que de telles situations se reproduisent à l'avenir ?

 

Een kennis die woonachtig is aan de Vlaamse kust en die een verkeersboete heeft opgelopen in Duitsland, deelt mij mee dat hij door de Duitse administratieve autoriteiten in het Frans werd aangeschreven over deze verkeersinbreuk. Dat wil zeggen: een uittrekstel van de vaststellingen van de verkeersovertreding was in het Duits opgesteld, maar de toelichtende nota in het Frans.

Vanzelfsprekend zijn de Duitse administraties niet onderhevig aan de Belgische taalregeling, maar het roept wel vragen op dat inwoners uit het Nederlandse taalgebied in België door de Duitse autoriteiten in het Frans worden aangeschreven.

1.Hoe geraken buitenlandse autoriteiten in het algemeen, en de Duitse autoriteiten in het bijzonder, die verkeersovertredingen van Belgen in hun land vaststellen, aan de identificatiegegevens van de betrokkenen? Door wie worden die verstrekt? Wordt daarbij melding gemaakt van het taalgebied waarin de betrokkene woont?

2.Vindt de geachte minister het normaal dat iemand die aan de Vlaamse kust woont door buitenlandse autoriteiten in dergelijke gevallen in het Frans worden aangeschreven? Wordt er ter zake een initiatief genomen om dergelijke toestanden in de toekomst in de mate van het mogelijke te vermijden?