SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2009-2010 Zitting 2009-2010
________________
7 décembre 2009 7 december 2009
________________
Question écrite n° 4-5971 Schriftelijke vraag nr. 4-5971

de Yves Buysse (Vlaams Belang)

van Yves Buysse (Vlaams Belang)

à la ministre de l'Intérieur

aan de minister van Binnenlandse Zaken
________________
Panneaux solaires - Risques pour les pompiers Zonnepanelen - Risico's voor brandweerlui 
________________
collecteur solaire
énergie solaire
lutte anti-incendie
sécurité du produit
zonnecollector
zonne-energie
brandbestrijding
veiligheid van het product
________ ________
7/12/2009 Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 )
26/1/2010 Antwoord
7/12/2009 Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 )
26/1/2010 Antwoord
________ ________
Réintroduction de : question écrite 4-3897 Réintroduction de : question écrite 4-3897
________ ________
Question n° 4-5971 du 7 décembre 2009 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 4-5971 d.d. 7 december 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Après la mise en garde, par l'association flamande des pompiers, quant aux dangers d'électrocution encourus par les pompiers lorsque, lors d'un incendie, ils entrent en contact avec des panneaux solaires, l'ancien ministre de l'Intérieur a annoncé plusieurs mesures en mai de cette année.

Le centre d'expertise de la sécurité civile aurait ainsi recueilli des informations dans le pays et à l'étranger et aurait pris contact avec le secteur des panneaux solaires afin de pouvoir organiser une réunion et discuter des risques et des solutions.

J'espère qu'on n'attendra pas le premier accident (mortel). Je suppose dès lors que tout ceci fait ou a fait l'objet de suites rapides.

La ministre pourrait-elle m'indiquer quelles informations le centre d'expertise a déjà pu obtenir? A-t-on déjà trouvé des pistes intéressantes à l'étranger?

A-t-on déjà pris contact avec le secteur? Quand une réunion a-t-elle eu lieu? Où la concertation en est-elle?

 

Nadat de Brandweervereniging Vlaanderen waarschuwde voor de gevaren voor brandweerlui wanneer zij bij het blussen van een brand in aanraking zouden komen met zonnepanelen, en het mogelijke elektrocutiegevaar, kondigde de voormalige minister van Binnenlandse Zaken in mei van dit jaar reeds enkele maatregelen aan.

Zo zou het Kenniscentrum van de Civiele Veiligheid informatie over de problematiek inwinnen in binnen- en buitenland en zou er contact opgenomen worden met de sector van de zonnepanelen om rond de tafel te gaan zitten en de risico's en de oplossingen te bespreken.

Aangezien er hopelijk niet gewacht zal worden op het eerste (dodelijk) incident, veronderstel ik dat een en ander met spoed opgevolgd wordt/werd.

Graag had ik van de minister geweten welke informatie het Kenniscentrum al heeft kunnen verzamelen. Zijn er reeds nuttige pistes uit het buitenland gevonden?

Is er al contact genomen met de sector? Wanneer werd rond de tafel gezeten en hoever staat het overleg?

 
Réponse reçue le 26 janvier 2010 : Antwoord ontvangen op 26 januari 2010 :

L’honorable membre trouvera ci-après la réponse à sa question :

Suite à l‘annonce de l’existence d’un danger en cas de contact avec des panneaux solaires lors de l'extinction d’un incendie, le centre fédéral de connaissances pour la sécurité civile et la Brandweervereniging Vlaanderen ont organisé en collaboration un colloque sur ce thème le 14 septembre 2009. Au cours de ce colloque, des informations nationales et internationales ont été présentées lors de divers conférences.

Sur la base de ce colloque, un groupe de travail spécifique sera prochainement mis en place avec pour objectif d’élaborer dans le premier semestre de 2010, en collaboration avec le secteur, une procédure opérationnelle lors d’interventions sur des panneaux solaires.

Het geachte lid kan hieronder het antwoord vinden op zijn vraag:

In navolging van de meldingen over het gevaar van een contact met zonnepanelen bij bluswerkzaamheden, organiseerden het Federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid en de Brandweervereniging Vlaanderen in onderling samenwerking een symposium over deze problematiek op 14 september 2009. Tijdens dit symposium werd via verschillende lezingen de beschikbare informatie uit binnen- en buitenland gepresenteerd.

Op basis van dit symposium zal weldra een specifieke werkgroep worden opgericht, die tot doel heeft om tijdens het eerste semester van 2010, in samenwerking met de sector, een operationele procedure voor interventies met zonnepanelen uit te werken.