SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2009-2010 Zitting 2009-2010
________________
7 décembre 2009 7 december 2009
________________
Question écrite n° 4-5775 Schriftelijke vraag nr. 4-5775

de Ann Somers (Open Vld)

van Ann Somers (Open Vld)

à la ministre de la Fonction publique et des Entreprises publiques

aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
________________
Société nationale des chemins de fer belges (SNCB) - Grèves - Accord - Violation Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Stakingen - Overeenkomst - Schending 
________________
Société nationale des chemins de fer belges
grève
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
staking
________ ________
7/12/2009Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010)
6/5/2010Einde zittingsperiode
7/12/2009Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010)
6/5/2010Einde zittingsperiode
________ ________
Réintroduction de : question écrite 4-3804 Réintroduction de : question écrite 4-3804
________ ________
Question n° 4-5775 du 7 décembre 2009 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 4-5775 d.d. 7 december 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

À la Société nationale des chemins de fer belges (SNCB), la direction et les syndicats de cheminots ont conclu ce que l'on appelle un gentlemen's agreement stipulant que des grèves sauvages ne seraient plus organisées. Cet accord n'a cependant pas été respecté par tous.

1, Que prévoit précisément ce gentlemen's agreement concernant les grèves sauvages et les grèves en général?

2. Combien de grèves ont-elles eu lieu depuis?

3. Où et quand ces grèves se sont-elles déroulées?

4. Combien de travailleurs ont-ils participé à chacune de ces grèves?

5. Combien ces grèves ont-elles coûté à la SNCB et au contribuable?

6, Quelles conséquences la violation du gentlemen's agreement entraîne-t-elle pour les syndicats de cheminots et les travailleurs?

 

Bij de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) hebben de directie en de spoorbonden een zogenaamd gentlemen's agreement afgesloten waarin bepaald is dat er geen wilde stakingen meer georganiseerd zouden worden. Desondanks heeft niet iedereen zich daaraan gehouden.

1. Wat is er precies bepaald in het zogenaamde gentlemen's agreement met betrekking tot wilde stakingen en stakingen in het algemeen?

2. Hoeveel stakingen hebben er sindsdien plaats gevonden?

3. Wanneer en waar vonden die stakingen plaats?

4. Hoeveel werknemers namen er telkens aan deel?

5. Hoeveel hebben deze stakingen gekost aan de NMBS en de belastingbetaler?

6. Welke consequenties heeft het schenden van het gentlemen's agreement voor de spoorbonden en de werknemers?