SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2009-2010 Zitting 2009-2010
________________
7 décembre 2009 7 december 2009
________________
Question écrite n° 4-5727 Schriftelijke vraag nr. 4-5727

de Dirk Claes (CD&V)

van Dirk Claes (CD&V)

au ministre de la Justice

aan de minister van Justitie
________________
Sûreté de l'État - Maroc - Relations difficiles - Causes, conséquences et mesures Staatsveiligheid - Marokko - Moeizame relatie - Oorzaken, gevolgen en maatregelen 
________________
sûreté de l'Etat
service secret
Maroc
staatsveiligheid
geheime dienst
Marokko
________ ________
7/12/2009 Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 )
5/1/2010 Antwoord
7/12/2009 Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 )
5/1/2010 Antwoord
________ ________
Réintroduction de : question écrite 4-4935 Réintroduction de : question écrite 4-4935
________ ________
Question n° 4-5727 du 7 décembre 2009 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 4-5727 d.d. 7 december 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

M. Alain Winants, chef de la Sûreté de l'État, a récemment fait plusieurs déclarations sur les relations entre ses services et le Maroc. La collaboration entre la Sûreté de l'État et le Maroc se déroulerait de manière particulièrement difficile depuis quelque temps et il serait même question d'obstruction délibérée dans des dossiers importants. L'ambassadeur marocain Addahre a également déclaré que la collaboration ne se passait pas bien pour l'instant. Il serait entre autres question d'un refus d'échange d'informations.

1. Le ministre est-il au courant des difficultés actuelles entre les services belges et marocains de la Sûreté de l'État, comme Alain Winants l'a récemment déclaré ?

2. Sur quel plan ces difficultés se situent-elles ?

3. Quelles sont les causes de la situation actuelle et quelles en sont les conséquences concrètes ?

4. Quelles initiatives le ministre prendra-t-il pour optimaliser la situation à court et moyen termes afin d'améliorer les relations avec les services de renseignements et de sécurité étrangers ?

 

Recentelijk legde de heer Alain Winants als hoofd van de Dienst voor de Veiligheid van de Staat diverse verklaringen af over de relaties tussen zijn diensten en Marokko. De samenwerking tussen de Staatsveiligheid en Marokko zou reeds enige tijd bijzonder moeizaam verlopen en er zou zelfs sprake zijn van bewuste tegenwerking in belangrijke dossiers. Ook Marokkaans ambassadeur Addahre verklaarde dat de samenwerking op dit ogenblik niet goed verloopt. Er zou onder meer sprake zijn van een weigering om informatie uit te wisselen.

1.Heeft de geachte minister weet van de actuele moeilijkheden tussen de Belgische en de Marokkaanse diensten voor de Staatsveiligheid, zoals Alain Winants recentelijk verklaarde?

2.Op welk vlak situeren zich de moeilijkheden?

3.Welke oorzaken liggen aan de basis van de huidige toestand en welke concrete gevolgen vloeien hieruit voort?

4.Welke initiatieven zal de geachte minister nemen om de toestand op korte en middellange termijn te optimaliseren om uiteindelijk tot een vernieuwde relatie te komen met de buitenlandse inlichtingen  en veiligheidsdiensten?

 
Réponse reçue le 5 janvier 2010 : Antwoord ontvangen op 5 januari 2010 :

1. Oui, effectivement, des difficultés existent, depuis une année, entre la VSSE et un des services de renseignement marocain, plus précisément la « Direction Générale des Etudes et de la Documentation » (DGED), service de renseignement extérieur marocain, habilité à travailler hors du Maroc. Ce service est depuis longtemps un des correspondants de la Sûreté de l’État.

Ajoutons que la VSSE entretient aussi une collaboration avec la « Direction Générale de la Surveillance du Territoire » (DGST), service de renseignement intérieur marocain, habilité à travailler au Maroc. La collaboration entre la VSSE et la DGST continue sans problème particulier

2. et 3. La VSSE a constaté que des officiers de la DGED se livraient à des activités de renseignement de manière clandestine sur notre territoire. De plus, la VSSE a constaté un manque important de communication de la part de la DGED dans des dossiers intéressant la Belgique.

Ces éléments ont conduit la VSSE à demander, en 2008, le rappel par la direction de la DGED de trois officiers de ce service en poste à Bruxelles. La DGED a rappelé ses officiers.

4. Rappelons tout d’abord que le problème ne se situe pas avec l’ensemble des services de renseignement marocains, comme nous le précisions à la question 1, la collaboration et les échanges avec la DGST n’ont connu aucun problème.

Concernant les relations avec la DGED, l’objectif de la VSSE n’est pas de couper définitivement toute relation avec son homologue marocain mais de réagir face à une situation précise et à un constat de dégradation des relations, avec pour objectif de marquer son mécontentement mais surtout d’établir par la suite un meilleur cadre de collaboration, respectueux des deux parties.

Depuis lors, une série d’initiatives ont été prises, de part et d‘autre, pour améliorer la situation. Àce stade, la normalisation des relations entre la VSSE est la DGED est en bonne voie.

1. Ja, er bestaan sinds één jaar effectief moeilijkheden tussen de VSSE en één van de Marokkaanse inlichtingendiensten, meer precies de “Direction Générale des Etudes et de la Documentation” (DGED), Marokkaanse, externe inlichtingendienst, bevoegd om buiten Marokko te werken. Deze dienst is al geruime tijd één van de correspondenten van de Veiligheid van de Staat.

Wij voegen hier wel aan toe dat de VSSE ook samenwerkt met de Direction Générale de la Surveillance du Territoire (DGST), Marokkaanse interne inlichtingendienst, bevoegd om in Marokko te werken. De samenwerking tussen de VSSE en de DGST loopt zonder problemen verder.

2. en 3. De VSSE heeft vastgesteld dat officiers van de DGED zich bezighielden met clandestiene inlichtingenactiviteiten op ons grondgebied. Bovendien heeft de VSSE een aanzienlijk gebrek aan communicatie vanwege de DGED vastgesteld inzake dossiers die voor België van belang zijn.

Deze elementen hebben ertoe geleid dat de VSSE in 2008 heeft gevraagd aan de directie van de DGED om drie officiers van deze dienst in Brussel terug te roepen.

4. Eerst en vooral wensen we eraan te herinneren dat er geen problemen zijn met alle Marokkaanse inlichtingendiensten. Zoals wij reeds gepreciseerd hebben in antwoord 1, is er geen enkel probleem op het vlak van de samenwerking en de uitwisselingen met de DGST.

Wat de betrekkingen met de DGED betreft, heeft de VSSE niet de bedoeling om iedere betrekking met haar Marokkaanse tegenhanger definitief te verbreken, maar wel om te reageren op een precieze situatie en op een vaststelling van verslechterde relaties. De VSSE wil haar ontevredenheid uiten, maar wil daarna vooral een beter samenwerkingskader creëren dat respectvol is voor beide partijen.

Sindsdien werden aan beide kanten een reeks initiatieven genomen om de toestand te verbeteren. In deze fase is de normalisering van de betrekkingen tussen de VSSE en de DGED op de goede weg.