SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2009-2010 Zitting 2009-2010
________________
7 décembre 2009 7 december 2009
________________
Question écrite n° 4-5609 Schriftelijke vraag nr. 4-5609

de Martine Taelman (Open Vld)

van Martine Taelman (Open Vld)

au ministre de la Justice

aan de minister van Justitie
________________
Nouvelles prisons - Situation actuelle Nieuwe gevangenissen - Stand van zaken 
________________
établissement pénitentiaire
Régie des Bâtiments
défense sociale
répartition géographique
strafgevangenis
Regie der Gebouwen
sociaal verweer
geografische spreiding
________ ________
7/12/2009 Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 )
19/3/2010 Rappel
6/5/2010 Einde zittingsperiode
7/12/2009 Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 )
19/3/2010 Rappel
6/5/2010 Einde zittingsperiode
________ ________
Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2567 Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2567
________ ________
Question n° 4-5609 du 7 décembre 2009 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 4-5609 d.d. 7 december 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Dans le masterplan 2008-2012 consacré à une infrastructure carcérale plus humaine, le ministre de la Justice fait part de son intention de construire, avec la Régie des bâtiments, trois nouvelles prisons, une par région, disposant chacune d'une capacité de trois cents places. Le délai qu'il s'était fixé à cet effet était 2012. Il souhaite en outre construire deux centres pour internés à Gand et Anvers.

Je souhaiterais obtenir une réponse aux questions suivantes :

1. Où en est la recherche d'emplacements adéquats pour la construction de nouvelles prisons dans les différentes régions? Combien et quels emplacements ont-ils été prévus au départ dans l'étude? Combien de ces emplacements ont-ils été retenus pour l'instant?

2. Quels sont les emplacements actuellement pris en considération en Flandre, à Bruxelles et en Wallonie? Pour quelles raisons a-t-on choisi ces emplacements plutôt que d'autres?

3. Tous ces emplacements satisfont-ils aux critères d'accessibilité (c'est notamment pour des problèmes d'accessibilité et parce que cet emplacement était excentré que Merksplas a été exclu) ?

4. Prend-on en considération des terrains qui figurent également dans d’autres projets des pouvoirs locaux (nouveaux projets de construction et autres)? Dans l’affirmative, lesquels ?

5. Quel calendrier le ministre propose-t-il ? Pense-t-il encore pouvoir respecter la date butoir de 2012 ?

6. Quel est l’état d’avancement du dossier du centre pour internés sur la Linkeroever (Anvers), à Burchtste Weel, à côté du bâtiment de l’ancienne École supérieure de navigation ? Le contrat portant sur l'achat du terrain pour un montant de 2,6 millions d'euros a-t-il déjà été signé? Dans l’affirmative, quand? Quelles seront les futures étapes de ce dossier ? Quel calendrier le ministre prévoit-il ?

7. Quel est l’état d’avancement du dossier concernant le centre pour internés à Gand ? Quelles en seront les futures étapes et quel calendrier le ministre prévoit-il ?

 

In het masterplan 2008-2012 voor een gevangenisinfrastructuur in humane omstandigheden maakt de geachte minister gewag dat hij samen met de Regie der Gebouwen drie nieuwe gevangenissen wil bouwen, één in elk gewest met elk een capaciteit van drie honderd plaatsen. De termijn die de geachte minister zich daarvoor oplegde was 2012. Twee centra voor geïnterneerden in Gent en Antwerpen wenst hij ook te bouwen.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen :

1. Hoever staat hij in de zoektocht naar geschikte locaties in de verschillende gewesten voor het bouwen van een nieuwe gevangenis ? Hoeveel en welke locaties waren aanvankelijk opgenomen in het onderzoek ? Hoeveel locaties daarvan worden momenteel weerhouden ?

2. Welke locaties zijn op dit moment nog weerhouden in de procedure ? Welke zijn dat voor Vlaanderen, Brussel en Wallonië ? Om welke redenen zijn deze weerhouden, en waarom sneuvelden de andere ?

3. Voldoen deze allemaal aan de bereikbaarheidscriteria (de keuze om onder andere deze niet in Merksplas te bouwen had te maken met bereikbaarheidsproblemen en het feit dat deze niet centraal genoeg gelegen was) ?

4. Zijn er terreinen die nu nog weerhouden zijn die ook in andere plannen voorkomen van lokale overheden (nieuwbouwprojecten en andere) ? Zo ja, welke zijn dat ?

5. Welke timing wil hij hanteren ? Haalt hij zijn vooropgestelde deadline (2012) nog, denkt hij ?

6. Wat is de stand van zaken met betrekking tot het dossier van het centrum voor geïnterneerden op Linkeroever (Antwerpen) aan het Burchtse Weel, naast de vroegere Hoge Zeevaartschool ? Is het contract om de grond aan te kopen voor een bedrag van 2,6 miljoen euro al getekend ? Zo ja, wanneer gebeurde dat ? Wat zijn de volgende stappen die gezet worden in dit dossier, welke timing hanteert hij ?

7. Wat is de stand van zaken met betrekking tot het dossier van het centrum voor geïnterneerden in Gent ? Wat zijn de volgende stappen die gezet worden in dit dossier, welke timing hanteert hij ?