SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2009-2010 Zitting 2009-2010
________________
4 novembre 2009 4 november 2009
________________
Question écrite n° 4-4932 Schriftelijke vraag nr. 4-4932

de Dirk Claes (CD&V)

van Dirk Claes (CD&V)

au vice-premier ministre et ministre de la Fonction publique, des Entreprises publiques et des Réformes institutionnelles

aan de vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
________________
La Poste - Partenariat avec des partenaires privés - Évaluation - Élargissement De Post - Partnerschap met privépartners - Evaluatie - Uitbreiding 
________________
service postal
partenariat public-privé
postdienst
publiek-private samenwerking
________ ________
4/11/2009Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 4/12/2009)
25/11/2009Dossier gesloten
4/11/2009Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 4/12/2009)
25/11/2009Dossier gesloten
________ ________
Réintroduite comme : question écrite 4-5828 Réintroduite comme : question écrite 4-5828
________ ________
Question n° 4-4932 du 4 novembre 2009 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 4-4932 d.d. 4 november 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Il est de plus en plus fréquent que des entreprises publiques concluent un partenariat avec des partenaires privés, et cela pour des motifs très divers. Parmi ces raisons, citons, par exemple, le fait de pouvoir garantir un service supplémentaire.

Il existe ainsi notamment un partenariat avec certaines chaînes de magagins qui offrent des produits de La Poste.

J'aimerais obtenir les informations suivantes :

1. Quels accords de coopération existent-ils actuellement avec des partenaires (privés) qui offrent des services de La Poste et / ou dont La Poste offre des services ?

2. Comment le ministre évalue-t-il les différents projets ? Sur quel plan offrent-ils une réelle plus-value à La Poste ?

3. Envisage-t-il d'autres projets semblables dans un proche avenir ? À quels accords songe-t-il spécifiquement ?

 

Steeds vaker zien we dat overheidsbedrijven een partnerschap aangaan met privépartners en dit om zeer diverse redenen. Eén van die redenen is bijvoorbeeld het kunnen garanderen van een bijkomende dienstverlening.

Zo bestaat er onder meer een partnerschap met bepaalde winkelketens die producten van De Post aanbieden.

Graag had ik volgende gegevens gekregen:

1.Welke samenwerkingsakkoorden bestaan er op dit ogenblik met (privé)partners die diensten van De Post aanbieden en / of van wie De Post diensten aanbiedt?

2.Hoe evalueert de geachte minister de verschillende projecten? Op welk vlak bieden ze een werkelijke meerwaarde voor De Post?

3.Is hij van plan soortgelijke projecten in de nabije toekomst uit te breiden? Aan welke overeenkomsten had hij specifiek gedacht?