SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2009-2010 Zitting 2009-2010
________________
28 octobre 2009 28 oktober 2009
________________
Question écrite n° 4-4905 Schriftelijke vraag nr. 4-4905

de Hugo Vandenberghe (CD&V)

van Hugo Vandenberghe (CD&V)

à la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
________________
Négligence envers les animaux - Animaux concernés - Condamnations Verwaarlozing van dieren - Soorten dieren - Veroordelingen 
________________
protection des animaux
bien-être des animaux
dierenbescherming
welzijn van dieren
________ ________
28/10/2009Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2009)
25/11/2009Dossier gesloten
28/10/2009Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2009)
25/11/2009Dossier gesloten
________ ________
Aussi posée à : question écrite 4-4906
Réintroduite comme : question écrite 4-5322
Aussi posée à : question écrite 4-4906
Réintroduite comme : question écrite 4-5322
________ ________
Question n° 4-4905 du 28 octobre 2009 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 4-4905 d.d. 28 oktober 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Un juge pénal a récemment condamné une personne à 3 850 euros d'amende parce qu'elle avait négligé onze chevaux. Outre le fait que les chevaux n'avaient que des mauvaises herbes et du foin moisi à manger, le terrain était jonché d'excréments et d'objets divers. Certains animaux étaient même blessés et d'autres, déshydratés.

J'aimerais obtenir une réponse aux questions suivantes :

1. Combien de personnes ont-elles été condamnées pour négligence envers les animaux au cours des dix dernières années ? J'aimerais obtenir une ventilation par an.

2. Quel type de négligence envers les animaux a-t-il été constaté à cette occasion ?

3. Auprès de quels animaux a-t-on constaté le plus de négligences et/ou de mauvais traitements ?

4. Combien de personnes ont-elles été, ces dix dernières années, condamnées à ne plus pouvoir détenir des animaux à la suite de négligences et de mauvais traitements ? J'aimerais obtenir une ventilation par an.

 

Een strafrechter veroordeelde onlangs een persoon tot 3 850 euro boete omdat hij elf paarden had verwaarloosd. Naast het feit dat de paarden alleen maar onkruid en beschimmeld, rot hooi te eten hadden, was het terrein bezaaid met uitwerpselen en rommel. Sommige dieren vertoonden zelfs verwondingen, anderen hadden uitdrogingsverschijnselen.

Graag had ik een antwoord gekregen op de volgende vragen:

1. Hoeveel personen werden de voorbije tien jaar veroordeeld voor dierenverwaarlozing? Graag had ik een uitsplitsing per jaartal bekomen.

2. Welke soort dierenverwaarlozing werd hierbij voornamelijk vastgesteld?

3. Bij welke dieren werd het meest verwaarlozing en / of mishandeling vastgesteld?

4. Hoeveel personen werden de voorbije tien jaar veroordeeld tot een verbod om nog langer dieren te houden als gevolg van dierenverwaarlozing en dierenmishandeling? Graag had ik een uitsplitsing per jaartal bekomen.