SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2009-2010 Zitting 2009-2010
________________
27 octobre 2009 27 oktober 2009
________________
Question écrite n° 4-4874 Schriftelijke vraag nr. 4-4874

de Ann Somers (Open Vld)

van Ann Somers (Open Vld)

au vice-premier ministre et ministre de la Fonction publique, des Entreprises publiques et des Réformes institutionnelles

aan de vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
________________
Société nationale des chemins de fer belges (SNCB) - Accompagnateurs de train - Obligation d'informer les voyageurs sur les perturbations du trafic - Contrôle, nombre d'infractions et conséquences Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Treinbegeleiders - Verplichting de reizigers in te lichten over verstoord verkeer - Controle, aantal inbreuken en gevolgen 
________________
Société nationale des chemins de fer belges
personnel des transports
durée du transport
information du consommateur
migration alternante
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
vervoerspersoneel
vervoersduur
consumentenvoorlichting
pendel
________ ________
27/10/2009Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2009)
25/11/2009Dossier gesloten
27/10/2009Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2009)
25/11/2009Dossier gesloten
________ ________
Réintroduite comme : question écrite 4-5826 Réintroduite comme : question écrite 4-5826
________ ________
Question n° 4-4874 du 27 octobre 2009 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 4-4874 d.d. 27 oktober 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Selon la réponse du ministre à ma question écrite n° 4-3842 du 17 juillet 2009, la règle générale qui vaut pour les accompagnateurs de train est que les voyageurs doivent toujours être informés lorsque le trafic est perturbé. Cela vaut donc aussi pour les retards de quelque cinq minutes. Mais, dans la pratique, cela n'a pas lieu. Dans la même réponse, le ministre dit d'ailleurs qu'il est impossible de contrôler pendant tous les trajets si tous les accompagnateurs de train respectent les instructions ou non.

1. Quelles exceptions sont-elles autorisées à la “règle générale” qui vaut pour les accompagnateurs de train et qui dispose que ces derniers doivent informer les voyageurs en cas de perturbation du trafic ?

2. Combien de contrôles ont-ils déjà été effectués cette année afin de vérifier si les accompagnateurs de train respectent effectivement les instructions concernant la communication des retards, y compris les petits retards ?

3. À la suite de remarques répétées concernant la communication déficiente dans les « trains rapides » d'Hasselt vers Bruxelles, en particulier ceux qui arrivent à 8 h 00 et à 8 h 18 à Bruxelles-Central et celui qui part à 17 h 09 de Bruxelles-Central, des contrôles supplémentaires ont-ils été effectués ces derniers mois concernant la communication dans les trains et les gares ? Dans l'affirmative, combien de contrôles supplémentaires ont-ils été effectués ?

4. Dans la négative, pourquoi n'a-t-on rien entrepris ?

5. Combien de fois des infractions ont-elles été constatées, cette année et l'année dernière, aux instructions en matière de communication parmi les accompagnateurs de train ?

6. Combien de sanctions ont-elles été prononcées ?

7. Combien de manquements répétés ont-ils été constatés cette année et l'année dernière ?

8. Combien de sanctions ont-elles été prononcées en l'occurrence ?

 

Blijkens het antwoord van de geachte minister op mijn schriftelijke vraag nr. 4-3842 van 17 juli 2009 geldt voor de treinbegeleiders als algemene regel dat ze de reizigers steeds moeten inlichten bij verstoord verkeer. Dat betekent dus ook voor vertragingen van een kleine vijf minuten. In de praktijk blijkt dat echter niet te gebeuren. In hetzelfde antwoord stelt hij trouwens dat het niet mogelijk is om tijdens elke rit te controleren dat elke treinbegeleider de instructies naleeft.

1. Welke uitzonderingen worden toegestaan op de " algemene regel " die geldt voor treinbegeleiders dat ze de reizigers steeds moeten inlichten bij verstoord verkeer?

2. Hoeveel controles werden er dit jaar al uitgevoerd om na te gaan of treinbegeleiders de instructies met betrekking tot het meedelen van (ook kleine) vertragingen effectief naleven?

3. Werden er naar aanleiding van herhaaldelijke opmerkingen over de gebrekkige communicatie op de " sneltreinen " van Hasselt naar Brussel, inzonderheid die met aankomst om 8 u 00 en 8 u 18 in Brussel-Centraal en met vertrek om 17 u 09 in Brussel-Centraal, de afgelopen maanden extra controles verricht met betrekking tot de communicatie op de treinen en in de stations? Zo ja, hoeveel extra controles werden er verricht?

4. Zo neen, waarom heeft men niets ondernomen?

5. Hoeveel keer werden dit en vorig jaar inbreuken geconstateerd op de communicatie-instructies bij de treinbegeleiders?

6. Hoeveel sancties werden uitgesproken?

7. Hoeveel herhaalde inbreuken werden dit en vorig jaar vastgesteld?

8. Hoeveel sancties werden hierbij uitgesproken?