SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2009-2010 Zitting 2009-2010
________________
22 octobre 2009 22 oktober 2009
________________
Question écrite n° 4-4831 Schriftelijke vraag nr. 4-4831

de Helga Stevens (Indépendant)

van Helga Stevens (Onafhankelijke)

au vice-premier ministre et ministre de la Fonction publique, des Entreprises publiques et des Réformes institutionnelles

aan de vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
________________
La Poste - Vente de timbres-poste - Augmentation du prix en cas d'achat séparé De Post - Verkoop van postzegels - Prijsverhoging bij afzonderlijke aankoop 
________________
service postal
tarif postal
augmentation des prix
catégorie sociale défavorisée
pauvreté
postdienst
port
prijsstijging
sociaal achtergestelde groep
armoede
________ ________
22/10/2009Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2009)
25/11/2009Dossier gesloten
22/10/2009Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2009)
25/11/2009Dossier gesloten
________ ________
Réintroduite comme : question écrite 4-5818 Réintroduite comme : question écrite 4-5818
________ ________
Question n° 4-4831 du 22 octobre 2009 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 4-4831 d.d. 22 oktober 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

La Poste vient de décider que le prix du timbre-poste serait augmenté de 10 centimes lorsque le client en achète moins de dix. Cette décision a suscité l'émoi des associations de défense des intérêts des plus démunis de notre société, parmi lesquelles le « Vlaams Netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen ». Ces personnes considèrent cette décision comme un manque de convivialité à l'égard d'une frange de la population qui éprouve déjà des difficultés en ces temps de crise.

Acheter 10 timbres à la fois est un véritable problème pour les personnes qui n'ont que le revenu minimum garanti pour vivre, les personnes en médiation de dettes, celles qui ont d'importants frais médicaux. La décision de La Poste fait que les plus démunis sont, une fois de plus, confrontés à une forme d'exclusion parce qu'ils n'ont pas les possibilités financières de la classe moyenne, le groupe social sur lequel La Poste base exclusivement sa stratégie de vente.

C'est pourquoi je souhaiterais obtenir une réponse aux questions suivantes :

1. Le ministre estime-t-il, comme moi, que la nouvelle mesure de La Poste est peu sociale à l'égard des plus démunis de notre société?

2. Est-il prêt à inciter La Poste à renoncer à cette mesure?

3. Est-il prêt à inciter La Poste à mettre en oeuvre de nouvelles stratégies commerciales qui prennent aussi en compte les plus démunis de notre société, en organisant par exemple une consultation avec le « Vlaams Netwerk »?

 

Onlangs heeft De Post beslist om de prijs van een postzegel te verhogen met 10 cent wanneer de klant er geen tien in een keer aankoopt. Deze beslissing heeft heel wat beroering gewekt bij verenigingen die opkomen voor de belangen van de armen in onze samenleving, waaronder het Vlaams netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen. Mensen ervaren de beslissing als een vorm van klantonvriendelijkheid tegenover een bevolkingssegment dat het in deze crisistijd nu al heel erg moeilijk heeft.

Voor mensen die moeten leven van een minimuminkomen, voor hen die onder schuldbegeleiding staan, voor hen die grote ziektekosten hebben, is de aanschaf van 10 postzegels tegelijk echt een probleem. Door de beslissing van De Post worden armen eens te meer geconfronteerd met een vorm van uitsluiting omdat zij niet de financiële draagkracht hebben van de middenklasse, de maatschappelijke groep waarop De Post haar verkoopsstrategie blijkbaar exclusief afstemt.

Graag had ik dan ook gevraagd:

1. Is de geachte minister het er met me over eens dat de nieuwe maatregel van De Post weinig sociaal is ten opzichte van de armen in onze samenleving?

2. Is hij bereid De Post er toe aan te sporen om deze maatregel af te schaffen?

3. Is hij bereid om De Post er toe aan te zetten om bij het opstellen van nieuwe commerciële strategieën ook rekening te houden met de armen in onze samenleving, door bijvoorbeeld overlegmomenten met onder andere het Vlaams netwerk in te bouwen?