SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2009-2010 Zitting 2009-2010
________________
15 octobre 2009 15 oktober 2009
________________
Question écrite n° 4-4786 Schriftelijke vraag nr. 4-4786

de Hugo Vandenberghe (CD&V)

van Hugo Vandenberghe (CD&V)

à la ministre de l'Intérieur

aan de minister van Binnenlandse Zaken
________________
Ports de Zeebrugge et d'Ostende - Étrangers illégaux - Chiffres et nationalités - Mesures Havens van Zeebrugge en Oostende - Illegale vreemdelingen - Aantallen en nationaliteiten - Maatregelen 
________________
demandeur d'asile
asile politique
migration illégale
installation portuaire
statistique officielle
asielzoeker
politiek asiel
illegale migratie
haveninstallatie
officiële statistiek
________ ________
15/10/2009Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 20/11/2009)
25/11/2009Dossier gesloten
15/10/2009Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 20/11/2009)
25/11/2009Dossier gesloten
________ ________
Aussi posée à : question écrite 4-4787
Réintroduite comme : question écrite 4-6031
Aussi posée à : question écrite 4-4787
Réintroduite comme : question écrite 4-6031
________ ________
Question n° 4-4786 du 15 octobre 2009 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 4-4786 d.d. 15 oktober 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

En 2008, la police maritime a intercepté pas moins de 2167 étrangers illégaux dans les ports de Zeebrugge et d'Ostende. Ce chiffre serait nettement supérieur à ceux de 2006 et 2007.

Je souhaite une réponse aux questions suivantes.

1. Combien d'illégaux ont-ils été interceptés dans les ports de Zeebrugge et d'Ostende au cours des quinze dernières années? Je souhaite une ventilation par année.

2. Quelle est la nationalité de ces étrangers illégaux interceptés? Je souhaite une ventilation par année et par nationalité.

3. La ministre estime-t-elle indiqué de prendre de mesures afin de s'attaquer à cette problématique?

 

De scheepvaartpolitie heeft in 2008 liefst 2 167 illegale vreemdelingen onderschept in de havens van Zeebrugge en Oostende. Dat zouden er veel meer zijn dan in 2006 en 2007.

Graag had ik een antwoord gekregen op de volgende vragen:

1. Hoeveel illegalen werden de voorbije vijftien jaar onderschept in de havens van Zeebrugge en Oostende? Graag had ik een uitsplitsing per jaartal bekomen?

2. Welke is de nationaliteit van deze opgepakte illegale vreemdelingen? Graag had ik een uitsplitsing per jaartal en nationaliteit bekomen?

3. Acht de geachte minister het aangewezen maatregelen te nemen om deze problematiek aan te pakken?