SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2008-2009 Zitting 2008-2009
________________
2 octobre 2009 2 oktober 2009
________________
Question écrite n° 4-4646 Schriftelijke vraag nr. 4-4646

de Yves Buysse (Vlaams Belang)

van Yves Buysse (Vlaams Belang)

au ministre de la Justice

aan de minister van Justitie
________________
Centre pénitentiaire de Bruges - Section de haute sécurité - Cadre du personnel Penitentiair centrum Brugge - Afdeling Hoge Veiligheid - Personeelsformatie 
________________
établissement pénitentiaire
personnel pénitentiaire
strafgevangenis
gevangenispersoneel
________ ________
2/10/2009 Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 5/11/2009 )
24/11/2009 Antwoord
2/10/2009 Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 5/11/2009 )
24/11/2009 Antwoord
________ ________
Question n° 4-4646 du 2 octobre 2009 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 4-4646 d.d. 2 oktober 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

En juin 2008, la section de haute sécurité a été mise en service au centre pénitentiaire de Bruges. La sélection du personnel qui serait affecté à cette section fut initialement laborieuse.

Je souhaiterais que le ministre me dise quel est l'état actuel de la situation. C'est pourquoi j'aimerais recevoir une réponse aux questions suivantes :

Quel est, à l'heure actuelle, le cadre théorique de l'effectif du personnel ?

Toutes les fonctions sont-elles effectivement occupées ? Dans la négative, combien sont-elles inoccupées ?

Peut-il me donner les chiffres de rotation du personnel, en d'autres termes : combien de membres du personnel ayant commencé en juin 2008 sont-ils encore occupés dans cette section de haute sécurité ?

S'il y a une rotation de personnel, quelles en sont les raisons ? Ont-elles un lien avec le fonctionnement interne ou s'agit-il de raisons externes ?

 

In juni 2008 werd de afdeling Hoge Veiligheid in gebruik genomen in het Brugse penitentiair centrum. De selectie van het personeel dat in deze afdeling zou worden ingezet, verliep aanvankelijk moeizaam.

Graag had ik van de geachte minister geweten hoe de toestand vandaag is. Graag kreeg ik dan ook een antwoord op de volgende vragen:

Wat is het theoretisch kader qua personeelsbezetting op dit ogenblik?

Zijn alle functies ook effectief ingevuld? Indien nee, hoeveel zijn er niet ingevuld?

Kan hij mij de cijfers geven van het verloop, met andere woorden: hoeveel personeelsleden die van start zijn gegaan in juni 2008 zijn momenteel nog aan de slag in deze afdeling Hoge Veiligheid?

Indien er een verloop is wat zijn de redenen hiervoor? Hebben die te maken met de interne werking of gaat het om externe redenen?

 
Réponse reçue le 24 novembre 2009 : Antwoord ontvangen op 24 november 2009 :

Le cadre du personnel de surveillance de la section de Haute sécurité prévoit actuellement trente-et-un membres du personnel. Toutes les fonctions ne sont pas effectivement occupées. Depuis avril 2009, il manque trois membres du personnel. Une personne supplémentaire est absente depuis le 1er octobre pour cause d'interruption de carrière.

La section compte en outre une éducatrice à plein temps, une assistante sociale à mi-temps et un psychologue. Un psychiatre et un infirmier psychiatrique à 1/5ème sont également présents. Ces fonctions sont effectivement occupées.

À l'ouverture, en juin 2008, il y avait pour commencer un groupe de trente-deux personnes (vingt-quatre agents pénitentiaires, cinq chefs de quartier et trois assistants pénitentiaires). De ce groupe initial, vingt-trois personnes travaillent encore actuellement dans la section Haute de sécurité. Quatre personnes ont arrêté pour des raisons externes (distance entre le domicile et le lieu de travail, frais de transport et/ou situation familiale), cinq autres personnes ne travaillent plus dans la section parce qu'elles ne parvenaient pas à se retrouver (suffisamment) dans le concept et le fonctionnement de la section de Haute sécurité.

Het bewakingskader op de afdeling Bijzondere Veiligheid bedraagt op dit ogenblik eenendertig personeelsleden. Niet alle functies worden effectief ingevuld. Sinds april 2009 zijn er drie personeelsleden tekort. Vanaf 1 oktober is bijkomend nog een persoon afwezig ingevolge loopbaanonderbreking.

Daarnaast werken op de afdeling een voltijdse opvoedster, een halftijdse maatschappelijk assistente en een psycholoog. Er is ook voorzien in een psychiater en een psychiatrisch verpleegkundige aan 1/5 prestaties. Deze functies zijn effectief ingevuld.

Bij de opening in juni 2008 is er gestart met een groep van tweeëndertig personen (vierentwintig penitentiaire beambten, vijf kwartieroversten en drie penitentiaire assistenten). Van deze oorspronkelijke groep zijn er momenteel nog drieëntwintig mensen aan het werk op de afdeling Bijzondere Veiligheid. Er zijn vier personen gestopt omwille van externe redenen (afstand woon- en werkplaats, vervoerskosten en/of familiale situatie), vijf mensen werken niet meer op de afdeling omdat ze zich niet of onvoldoende konden vinden in het concept en de werking van de afdeling Bijzondere Veiligheid.